Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa
starszy specjalista (senior)
69 dni temu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106922

Warunki pracy

praca biurowa; praca na III piętrze; praca w siedzibie wydziału oraz poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole); praca związana z obsługą klientów; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda; bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody).

Zakres zadań

 • planuje, opracowuje dokumentację i prowadzi kontrole w jednostkach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień wychowanków i adopcji oraz kwalifikacji zatrudnionych w jednostkach pracowników
 • prowadzi postępowania dotyczące placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • prowadzi sprawy związane z realizacją przez samorząd województwa zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych
 • uczestniczy w sporządzaniu sprawozdawczości z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na poziomie województwa
 • rozpatruje skargi, opracowuje projekty stanowisk dotyczących interpretacji przepisów oraz prowadzi instruktaż dla kadry realizującej zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • realizuje zadania wynikające z resortowych i rządowych programów wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z aktami wykonawczymi, o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o finansach publicznych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office); analitycznego myślenia; skutecznej komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty