Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor zakładów górniczych

Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

Katowice

23 dni temu

Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 52880

Warunki pracy

Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu, narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą, częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
Sposób wykonywania zadań: pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych, przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia, częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45° w wyrobiskach górniczych podziemnych zakładów górniczych w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacja tych urządzeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchowa i przepisami.
 • Przeprowadza czynności związane z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń zakładu górniczego, w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji administracyjnych w powyższym zakresie..
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach górniczych, w celu ustalenia stanu faktycznego i przyczyn, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje w rocznym horyzoncie czasowym projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji , prowadzi statystyki i ewidencje zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu.
 • Nadzoruje prowadzone akcje ratownicze w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub automatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej - maszyny i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej - maszyny i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe
lub w jednostce naukowo- badawczej w dziedzinie :
napędy elektryczne, urządzenia sygnalizacji szybowej w górniczych wyciągach szybowych


 • Stwierdzone kwalifikacje osoby dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych w specjalności elektrycznej – maszyny i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa oraz umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej lub górnicze wyciągi szybowe
 • Stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych w specjalności elektrycznej - maszyny i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe.
 • Studia podyplomowe w zakresie transportu pionowego.