Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lublin

11 dni temu

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 28889

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
- praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • współuczestnictwo w monitoringu i nadzorze realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
 • współuczestnictwo w monitoringu i nadzorze wykonywania zadań związanych z realizacją projektów unijnych jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dot. finansowania prac scaleniowych, na finansowanie których w budżecie Wojewody zaplanowano środki,
 • współuczestnictwo w monitoringu i nadzorze wykonywania zadań związanych z realizacją projektów unijnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej, a także innych projektów z udziałem środków europejskich, na finansowanie których w budżecie Wojewody zaplanowano środki,
 • zbieranie informacji o nieprawidłowościach oraz przygotowywanie i przekazywanie raportów do Instytucji Zarządzającej ZPORR, w oparciu o wskazówki przełożonego, utrzymywanie kontaktów z instytucjami zaangażowanymi w zamykanie ZPORR oraz prowadzenie i aktualizowanie baz danych dotyczących Programu,
 • współuczestnictwo w monitoringu stanu wdrażania oraz analizowanie programów perspektywy finansowej 2014-2020,
 • rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Lubelskiego, w oparciu o wskazówki przełożonego,
 • przygotowywanie i udzielanie bieżących informacji z zakresu zadań stanowiska, w oparciu o wskazówki przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wraz z przepisami wykonawczymi, o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wraz z przepisami wykonawczymi, o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z przepisami wykonawczymi, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzajacych spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetrwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-29 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
  Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105
  20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (707)
  Wałbrzych (47)
  Legnica (67)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (145)
  Toruń (74)
  Lubelskie:
  Lublin (109)
  Chełm (16)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (881)
  Tarnów (31)
  Nowy Sącz (38)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1804)
  Radom (61)
  Płock (34)
  Opolskie:
  Opole (113)
  Nysa (21)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (91)
  Przemyśl (16)
  Podlaskie:
  Białystok (81)
  Suwałki (23)
  Łomża (15)
  Pomorskie:
  Gdańsk (369)
  Gdynia (147)
  Słupsk (35)
  Śląskie:
  Katowice (412)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (75)
  Elbląg (25)
  Ełk (10)
  Wielkopolskie:
  Poznań (483)
  Kalisz (42)
  Konin (38)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (248)
  Koszalin (54)
  Kołobrzeg (17)
  Auchan (108)
  Tesco (522)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (18)
  STRABAG (12)
  ABB (62)
  Accenture (167)
  Luxoft (148)
  PKO BP (352)
  KPMG (42)
  Orange (21)
  IKEA (8)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl