Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Przemyśl

418 dni temu

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 48788

Warunki pracy

- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej - praca w systemie jednozmianowym,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- część czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym (również powyżej 4 godzin dziennie np. opracowywanie ekspertyz),
- brak podległych pracowników.
Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesięcu z przedstawicielami firm zewnętrznych świadczących usługi serwisowe w celu ustaleń możliwości naprawy i dostępu do części zamiennych, uzyskania porad serwisowych oraz nadzoru realizacji i odbioru wykonywanych usług.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: I piętro w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).
Stanowisko stworzone w celu prowadzenia dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru nad stanem technicznym oraz organizowania i wykonywania montaży, napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania eksploatowanych w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych oraz opracowywania ekspertyz oraz klasyfikacji sprzętu łączności.
CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: praca w terenie, naprawy niektórych urządzeń przeprowadzane są pod napięciem lub po ściągnięciu osłon. Część zadań wykonywanych jest w terenie oraz w Placówkach SG.

Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

Zakres zadań

 • Wykonywanie montaży, napraw awaryjnych, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń zasilania awaryjnego w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy.
 • Opracowywanie ekspertyz oraz dokonywanie klasyfikacji i weryfikacji sprzętu i urządzeń zasilania awaryjnego w zakresie oceny stanu technicznego w celu wydania opinii dotyczącej dalszego przeznaczenia.
 • Prowadzenie dokumentacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych w celach ewidencyjnych i racjonalnego rozdziału środków.
 • Wykonywanie montaży, modernizacji, przeglądów i pomiarów parametrów instalacji teletechnicznych i uziomowych w celu utrzymania w sprawności zapewniającej ciągłe przetwarzanie informacji niezbędnych do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.
 • Wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń elektronicznych eksploatowanych w BiOSG w celu utrzymania w stałej gotowości do pracy
 • Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym sprzętu i urządzeń łączności eksploatowanego w BiOSG w celu utrzymania w stałej gotowości do pracy.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji serwisowej – zlecenia pracy w celu rozliczenia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z przepisami zawartymi w wytycznych o prowadzeniu gospodarki materiałowej.
 • Konserwowanie oraz nadzór nad oddanym do użytku mieniem w celu utrzymania urządzeń w należytej sprawności technicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie elektryczne / elektro-mechaniczne / elektroniczne / informatyczne / teleinformatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z wykonywaniem prac serwisowych urządzeń i systemów awaryjnego zasilania lub sprzętu elektronicznego
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania.
 • Obsługa komputera, pakietu biurowego i programów specjalistycznych eksploatowanych urządzeń.
 • Wiedza z zakresu elektroniki i informatyki niezbędna do napraw sprzętu elektronicznego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjowania, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, pracy w stresie, pod presją czasu.
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej.
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej