Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Kraków

111 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 53001

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy ( np. sporządzanie wykazów należności pieniężnych na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, sporządzanie rozdzielników na wydanie odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników cywilnych), w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Krakowie, mieszczące się w budynku ,,A" - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi na ciągach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru. W czasie pracy może wystąpić konieczność przebywania na delegacji w związku z udziałem w pracach komisji do oceny stanu przydatności oraz likwidacji majątku ruchomego, gdzie może wystąpić brak wind, szerokich ciągów komunikacyjnych oraz podjazdów zapewniających swobodne poruszanie się wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • zaopatrzenie w odzież ochronną, roboczą, obuwie robocze oraz środki higieny osobistej, podpisywanie kart obiegowych, wyposażenie nowoprzyjętego pracownika w należne przedmioty zgodnie z obowiązującymi normami lub w przypadku zwolnienia, rozliczenia z posiadanego wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej psów służbowych, sprawdzanie pod względem merytorycznym wykazów naliczonych ryczałtów na wyżywienie psów służbowych oraz faktur za usługi weterynaryjne,
 • sporządzanie wykazów należności pieniężnych (ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej) oraz planowanie potrzeb finansowych (planowanie roczne) w zakresie wypłat ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej dla pracowników, prowadzenie kartotek wyposażenia w odzież ochronną, roboczą obuwie robocze i środki higieny osobistej pracowników komórek i jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie,
 • współpraca z pracownikami Wydziału Prewencji i Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie odpowiedzialnymi za psy służbowe przy określaniu potrzeb finansowych i ich weryfikowaniu, sporządzania rocznych planów wydatków rzeczowych w ramach przydzielonych limitów finansowych w zakresie: usług dot. leczenia psów służbowych, zakupu psów służbowych oraz wypłat ryczałtów pieniężnych na ich wyżywienie,
 • współpraca z magazynierami magazynu mundurowego oraz pracownikiem prowadzącym ewidencję główną odzieży ochronnej i roboczej,
 • uczestniczenie w Komisjach do spraw przeklasyfikowania i likwidacji sprzętu, sporządzanie protokołów stanu technicznego sprzętu, komisyjnie zakwalifikowanego do wycofania z użytkowania,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku stażu pracy w pracy biurowej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, komunikatywność, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego MANKO oraz sytemu informatycznego SWOP,
 • obsługa elektronicznego sytemu obiegu dokumentów INTRADOK
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej