Starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa

34 dni temu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53789

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca w siedzibie urzędu/wydziału,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- zagrożenie korupcją,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca na I piętrze,
- budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji w systemie EZD
 • prowadzenie rejestru odwołań z zakresu spraw meldunkowych
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków z zakresu spraw meldunkowych
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z potwierdzeniem osobowości prawnej instytucji kościelnych i związków wyznaniowych
 • przygotowywanie sprawozdań ze skarg i wniosków, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe