Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

257 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 56072

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenie biurowe
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • Opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały oraz rejestrację pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce
 • Opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o nadanie / uznanie obywatelstwa polskiego oraz o wyrażenie zgody na pobyt tolerowany lub pobyt w Polsce ze względów humanitarnych
 • Opracowywanie dla komend miejskich/powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego jednolitych zasad postępowania określających sposób działania w różnych sytuacjach związanych z cudzoziemcami
 • Koordynowanie czynności związanych z przekazywaniem placówkom Straży Granicznej cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce
 • Gromadzenie danych i opracowywanie zestawień dotyczących działań związanych z wdrożeniem założeń polityki migracyjnej, podejmowanych przez komórki organizacyjne KWP z siedzibą w Radomiu oraz przez jednostki organizacyjne Policji garnizonu mazowieckiego
 • Gromadzenie danych statystycznych o działaniach podejmowanych w stosunku do cudzoziemców przez policjantów komend miejskich/powiatowych Policji
 • Organizowanie we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, szkoleń dla policjantów komend miejskich/powiatowych Policji realizujących zadania w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Polsce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • Znajomość ustawy o obywatelstwie polskim
 • Znajomość ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Znajomość ustawy o repatriacji
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności komunikacyjne i redakcyjne
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej