Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Warszawa

36 dni temu

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61596

Warunki pracy

Budynek nr 4 Komendy Głównej PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony, II piętro budynku. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Budynki komendy nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy w budynku nr 3, bariery architektoniczne: brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Praca w siedzibie urzędu.

Zakres zadań

 • przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej do biura oraz wysyłanie korespondencji wychodzącej, prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z biura, rozdział i przekazywanie dokumentów do poszczególnych wydziałów, zgodnie z dekretacją dyrektora oraz gromadzenie informacji teleadresowych o instytucjach i osobach, z którymi współpracuje Biuro Rozpoznawania Zagrożeń
 • prowadzenie nieskomplikowanych merytorycznie spraw z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
 • udział w prowadzeniu spraw związanych z organizowaniem przedsięwzięć typu konferencje, szkolenia, narady pionu kontrolno-rozpoznawczego, egzaminy dla kandydatów na rzeczoznawców, sprawdziany dla rzeczoznawców
 • przyjmowanie rozmów telefonicznych i udzielanie niezbędnych wyjaśnień lub ich przekierowywanie do właściwych merytorycznie osób, w celu zapewnienia udzielenia osobom zainteresowanym odpowiedzi
 • współpraca z pracownikami Biura, komórek organizacyjnych KG PSP, pracownikami pionu kontrolno-rozpoznawczego poziomu województwa i powiatu oraz instytucji współpracujących z Biurem, w celu właściwego przebiegu wspólnie realizowanych zadań, przedsięwzięć i spotkań
 • sprawowanie nadzór nad osobami odbywającymi praktyki studenckie oraz staże w Biurze
 • prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi i usługami w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Biura (m.in. zapewnienie pracownikom dostępu do niezbędnych materiałów biurowych oraz do usług zapewniających właściwe warunki na stanowisku pracy, tj. zakup mebli, remonty itp.)
 • rozliczanie czasu pracy i służby pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • umiejętność obsługi komputera pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point)
 • podstawowa znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej, ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • kompetencje miękkie - komunikatywność, samodzielność, inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs inspektorów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • kurs dla osób wykonujących czynności kontrolno – rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej