Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Białystok

7 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 66497

Warunki pracy

• Kontakt telefoniczny oraz bezpośredni z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu oraz z jednostkami terenowymi.
• Kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty z dostawcami
i usługodawcami.
• Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku jednostki.
• Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe.
• Warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.
• W razie potrzeby praca w terenie.

Zakres zadań

 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych na zakup usług związanych z badaniem osób zatrzymanych.
 • Sporządzanie całości dokumentacji dot. zawieranych umów zleceń na sprzątanie pomieszczeń służbowych, obsługę c.o. w obiektach służbowych Policji.
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówień publicznych na zakup środków medycznych.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych oraz analizowanie ich pod względem zgodności z zawartymi umowami.
 • Sporządzanie dokumentacji dot. przyjęcia darowizn rzeczowych i finansowych.
 • Dokonywanie oceny przydatności oraz sposobu zagospodarowania majątku ruchomego uznanego za zbędny lub zużyty, nie nadający się do dalszego użytku.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu p.poż., bilansowanie potrzeb, dokonywanie zakupu.
 • Obsługa systemu komputerowego SWOP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera i programu Word i Excel.
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność koordynowania.
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie przeszkolenia z zakresu zamówień publicznych
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok

  z dopiskiem w liście motywacyjnym „ogłoszenie na stanowisko nr 66497 ”

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.


  Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Wojewódzki Policji
  w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 kwp@bk.policja.gov.pl
  Kontakt do inspektora ochrony danych: Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku wyznaczył
  w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Sienkiewicza 65,
  15-003 Białystok, e-mail: iod.kwp@bk.policja.gov.pl. Dane umieszczono na stronie BIP KWP w Białymstoku.
  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie ustawy
  o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek).
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  Uprawnienia:


  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie
  w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej