Starszy inspektor
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Lublin
31 dni temu
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 77709

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu/wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeby osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW oraz poza nim,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach 2 i 3 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         oznaczenia dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących.

Zakres zadań

 • opracowuje i uzgadnia przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa ujęte w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa,
 • opracowuje w uzgodnieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Komendantem Wojewódzkim Policji założenia i schemat akcji kurierskiej dla terenu województwa oraz nadzoruje organy samorządu terytorialnego,
 • organizuje wykonywanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa przez Urząd, organy rządowej administracji zespolonej w województwie, organy samorządu terytorialnego,
 • określa sposób realizacji zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć i procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego,
 • opracowuje projekty planów dotacji celowych dla organów samorządu terytorialnego związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej, przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz doręczaniem kart powołania,
 • opracowuje w ramach okresowych przeglądów obronnych analizę danych liczbowych i opisowych w formie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa,
 • współuczestniczy w kontrolach problemowych wykonywania zadań obronnych w zakresie przygotowania systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współuczestniczy w prowadzeniu szkoleń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji,
 • znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, o ochronie informacji niejawnych, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność planowania i organizowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacji stresowej,
 • komunikatywność.