Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Białystok

6 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 66388

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno- biurowa
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
– zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– występują bariery architektoniczne: budynek jest dziesięciopiętrowy, węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo ,
– winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
– przed budynkiem urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzenie bieżącej analizy zaległości podatkowych, zaległości z tytułu kar grzywny za wykroczenia skarbowe, zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych w tym należnych tutejszemu organowi kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, opłat za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz należności orzeczonych przez właściwe sądy przekazanych tutejszemu urzędowi.
 • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień.
 • Wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych, dalszych tytułów wykonawczych, zmienionych tytułów wykonawczych, odpisów tytułów wykonawczych, aktualizacji tytułów wykonawczych, wniosków egzekucyjnych dotyczących należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych istotnych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego informacji wynikających z odrębnych przepisów.
 • Prowadzenie czynności mających na celu poszukiwanie majątku zobowiązanych oraz źródeł ich dochodów.
 • Przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych w stosunku do tych podatników, co do których zachodzi obawa, że naruszyli wskazane przepisy.
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty należności orzeczonych wyrokami przekazanymi tutejszemu urzędowi.
 • Sporządzanie wniosków do Sądu w zakresie umorzenia należności orzeczonych wyrokami przekazanymi.
 • Sporządzanie sprawozdań i wszelkiego rodzaju wyjaśnień z zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Odpowiedzialność za organizację pracy i realizację zadań na stanowisku
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-07 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 15-085 Białystok.
  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na zastępstwo na stanowisko starszego kontrolera skarbowego w Dziale Spraw Wierzycielskich w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku nr ogłoszenia 66388" .

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane