Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk

100 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 22318

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa, praca przy komputerze

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
brak schodołazu, drzwi nieodpowiedniej szerokości, winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca powyżej 4 h na dobę przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

 • Inicjowanie i udział w postępowaniach: wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich; upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli.
 • Prowadzenie spraw w szczególności w zakresie: odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe; ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa; orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia; przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych; nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji.
 • Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji.
 • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych.
 • Sporządzanie wniosków o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
 • Dokonywanie wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, składanie wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, poszukiwanie majątku zobowiązanych.
 • Koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia, prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych.
 • Podejmowanie innych działań służących zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych, orzecznictwo w zakresie kar porządkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego,
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktów wykonawczych,
 • znajomość przepisów prawa cywilnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • łatwość komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (594)
  Wałbrzych (38)
  Legnica (51)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (158)
  Toruń (95)
  Lubelskie:
  Lublin (98)
  Chełm (20)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (791)
  Tarnów (33)
  Nowy Sącz (32)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1701)
  Radom (63)
  Płock (35)
  Opolskie:
  Opole (111)
  Nysa (18)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (80)
  Przemyśl (14)
  Podlaskie:
  Białystok (92)
  Suwałki (29)
  Łomża (17)
  Pomorskie:
  Gdańsk (333)
  Gdynia (129)
  Słupsk (33)
  Śląskie:
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (89)
  Elbląg (25)
  Ełk (9)
  Wielkopolskie:
  Poznań (487)
  Kalisz (44)
  Konin (31)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (257)
  Koszalin (58)
  Kołobrzeg (25)
  Auchan (138)
  Tesco (382)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (18)
  STRABAG (13)
  ABB (53)
  Accenture (154)
  Luxoft (172)
  PKO BP (0)
  KPMG (32)
  Orange (12)
  IKEA (5)
  Budimex (34)

  Rekrutują z Praca.pl