Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy referent
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
Iława
45 dni temu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Iława
Ogłoszenie o naborze Nr 77989

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 • kontakt z klientem zewnętrznym oraz pracownikami komendy

 • możliwość wyjazdów służbowych, w tym kilkudniowych, w ramach narad szkoleniowych, odpraw, itp.

 • narzędzia i materiały pracy: komputer – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe

 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 • budynek wielokondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy, podjazdów, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

 • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie komendy na 1 parterze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe

Zakres zadań

 • • opracowuje plany potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych
 • • współpracuje w zakresie sporządzana planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej
 • • prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową majątku Komendy Powiatowej w formie papierowej i elektronicznej (program STOCK)
 • • prowadzi spraw z zakresu gospodarki magazynowej Komendy Powiatowej
 • • likwiduje zbędne rzeczowe składniki majątku
 • • prowadzi obsługę mieszkaniową, mundurową i socjalną strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej
 • • współpracuje przy analizowaniu potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów
 • • współpracuje z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Finansowych w zakresie planowania i realizacji środków na uposażenia i inne świadczenia pieniężne strażaków oraz wynagrodzenia i inne świadczenia pracowników cywilnych
 • • sporządza listy płac pracowników z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń oraz dokumentacji płacowej (karty wynagrodzeń, karty zwolnień lekarskich)
 • • przygotowuje przelewy płacowe, składki i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego
 • • sporządza roczną deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4)
 • • sporządza i przekazuje drogą elektroniczną wszelkie dokumenty rozliczeniowe, deklaracje, raporty do ZUS dotyczące comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników
 • • sporządza roczne rozliczenia podatku dochodowego PIT-11 oraz roczną informację dla osoby ubezpieczonej
 • • sporządza sprawozdania statystyczne do GUS
 • • sporządza sprawozdania i analizy płacowe w celu współpracy z jednostkami nadrzędnymi oraz dla własnych potrzeb informacyjnych
 • • prowadzi kasę w celu prawidłowego obrotu gotówkowego w komendzie
 • • prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania
 • • rozlicza inwentaryzację majątku komendy w celu sprawdzenia stanu faktycznego składników majątku z ewidencją księgową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjno-biurowych, w administracji publicznej lub odbyty staż na stanowiskach administracyjno-biurowych lub w administracji publicznej łącznie
 • • biegła znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows, pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych, przepisów w obszarze zamówień publicznych
 • • znajomość obsługi programu PŁATNIK
 • • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej
 • • dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • prawo jazdy kat. B
 • • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań, odporność na stres