Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

97 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20122

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym mieszczącym się na terenie budynku. Pomieszczenie pracy jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 h w ciągu dnia. Praca zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego.
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( podjazd dla wózków inwalidzkich, winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne). Brak oznaczeń dla osób niewidomych.
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Analiza dokumentacji dłużników w celu przygotowania postepowania windykacyjnego.
 • Wystawianie i przesyłanie upomnień do dłużników w celu ściągnięcia należności.
 • Wystawianie i przesyłanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych w celu wszczęcia egzekucji przez komornika sądowego.
 • Prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi w celu prowadzenia bieżącego nadzoru nad przebiegiem windykacji należności.
 • Współpraca z delegaturami i wydziałami WIOŚ oraz radcą prawnym w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań.
 • Współpraca z sądami w zakresie egzekucji należności pieniężnych z tytułu kar od podmiotów w upadłości dla zabezpieczenia spłaty długu z masy upadłości.
 • Nadzorowanie windykacji w zakresie kar pieniężnych nałożonych na gminy w celu ściągnięcia należności przypadających dla WFOŚiGW w Warszawie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu windykacji
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, prawa upadłościowego, prawa cywilnego, finansów publicznych oraz przepisów dot. ochrony środowiska.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Rekrutują z Praca.pl