Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa

120 dni temu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35940

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi, oraz okresowym spiętrzeniem zadań.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • koordynowanie zadań z zakresu funkcjonowania systemu szkoleń w służbie cywilnej oraz coroczne uczestnictwo w planowaniu i realizacji procesu opracowania i wykonania Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej dla korpusu służby cywilnej, oraz w formułowaniu i wdrażaniu polityki szkoleniowej w służbie cywilnej;
 • koordynowanie projektów współfinansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej, służących wzmocnieniu potencjału organizacyjnego urzędów i poprawie obsługi klientów urzędów (przedsiębiorców i obywateli);
 • gromadzenie i przetwarzanie (analizowanie) informacji o uczestnictwie członków korpusu służby cywilnej w szkoleniach oraz wydatkach ponoszonych na ten cel, a także o potrzebach i priorytetach szkoleniowych zgłaszanych przez dyrektorów generalnych (kierowników) urzędów administracji rządowej;
 • administrowanie merytoryczne systemem nauczania zdalnego e-learning KPRM dla członków korpusu służby cywilnej o ogólnopolskim zasięgu;
 • współpraca z komórkami prawnymi w zakresie przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw w ramach wykonywania zadań dotyczących realizacji projektów własnych, interpretacji dokumentacji prawnej związanej z prowadzeniem polityki szkoleniowej oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie zadań Wydziału;
 • nadzorowanie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w celu zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych o uczestnikach projektów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej, w tym powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy strukturalnych oraz realizacji projektów systemowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów dotyczących funduszy strukturalnych;
 • znajomość zasad zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE, w tym z zakresu zasad finansowania projektów, kwalifikowalności wydatków;
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej;
 • znajomość obsługi elektronicznego generatora projektów, generatora wniosków płatniczych;
 • znajomość procedur i zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • znajomość zagadnień tworzenia planów szkoleń oraz organizacji szkoleń;
 • kompetencje i umiejętności: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność (w tym umiejętność formułowania pisemnych opracowań i informacji, argumentowania i przekonywania, prowadzenia trudnych rozmów), umiejętności analityczne, umiejętność działania pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność organizacji pracy, umiejętność planowania i koordynacji zadań w długiej perspektywie czasu, samodzielność, odpowiedzialność, terminowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami;
 • przeszkolenie w zakresie metodologii zarządzania projektem PRINCE2® lub PCM (ang. Project Cycle Management); przeszkolenie w zakresie obsługi systemu e-learning Moodle;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Poznaj

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w korpusie służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). W ogłoszeniach o naborze do korpusu służby cywilnej podawana jest informacja o terminie i miejscu złożenia aplikacji. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu – na Dziennik Podawczy w al. Szucha 14 w Warszawie (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15-16.15) – lub przesłać pocztą.

 

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (z uwagi na wydłużenie ustawowego terminu składania dokumentów w ogłoszeniach decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (750)
Wałbrzych (62)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (246)
Toruń (142)
Lubelskie:
Lublin (248)
Chełm (25)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (938)
Tarnów (55)
Nowy Sącz (72)
Mazowieckie:
Warszawa (2339)
Radom (157)
Płock (94)
Opolskie:
Opole (230)
Nysa (91)
Podkarpackie:
Rzeszów (157)
Przemyśl (46)
Podlaskie:
Białystok (140)
Suwałki (47)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (479)
Gdynia (200)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (514)
Częstochowa (172)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (174)
Elbląg (133)
Ełk (79)
Wielkopolskie:
Poznań (711)
Kalisz (76)
Konin (56)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (334)
Koszalin (80)
Kołobrzeg (34)
Auchan (165)
Tesco (72)
Inditex (45)
Leroy Merlin (139)
Bricoman (9)
STRABAG (10)
ABB (25)
Accenture (233)
Carrefour (94)
PKO BP (326)
PwC (27)
KPMG (39)
Orange (23)
IKEA (31)
Budimex (45)

Rekrutują z Praca.pl