Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa

402 dni temu

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 45695

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • opracowywanie propozycji rozwiązań bezpieczeństwa na podstawie wyników analizy ryzyka, formalnych wymagań, stosowanych w Policji polityk i procedur bezpieczeństwa,
 • wykonywanie zadań administratora technicznego oraz centralnego dla systemów Biura Łączności i Informatyki,
 • przygotowywanie projektów dokumentów bezpieczeństwa oraz ich zmian,
 • uczestniczenie w przygotowaniu merytorycznej części dokumentacji na realizowane przez Wydział zamówienia, dostawy i usługi,
 • uczestniczenie w przygotowaniu planów ciągłości działania dla centralnych systemów teleinformatycznych biura,
 • uczestniczenie w wykonywaniu analizy ryzyka i opracowywanie projektu planu postępowania z ryzykiem,
 • monitorowanie eksploatacji centralnych systemów internetowych i międzynarodowych Policji oraz tworzenie obowiązującej dokumentacji bezpieczeństwa,
 • uczestniczenie w pracach komisji i zespołów przetargowych dotyczących projektów bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe informatyczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata doświadczenia w tworzeniu systemów i rozwiązań teleinformatycznych lub praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych lub doświadczenie w zakresie stosowania norm serii ISO/IEC 27000,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej oraz samokształcenie merytoryczne w tym języku,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia analizy ryzyka,
 • umiejętność oceniania projektów dokumentów bezpieczeństwa,
 • umiejętność analizowania,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność negocjacji z przedstawicielami innych komórek KGP lub w postępowaniach przetargowych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • zdolność samokształcenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów teleinformatycznych Policji.