Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50102

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); zagrożenie korupcją.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.
W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Zapewnienie wykonywania spraw przejętych od Ministra Skarbu Państwa przez Ministra Finansów na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa, w tym: analizowanie posiadanej dokumentacji spraw w zakresie kompletności i dopuszczalności dochodzenia przez Ministra Finansów należności, ustalanie reprezentacji Skarbu Państwa, monitorowanie stanu należności i weryfikowanie stanu rozliczeń.
 • Aktualizacja danych dłużników, w tym monitorowanie wieku osób fizycznych, poszukiwanie adresów, monitorowanie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, naliczanie odsetek, sporządzanie wezwań do zapłaty, sprawdzanie przestrzegania przez dłużników warunków umów o rozłożenie należności na raty.
 • Przygotowywanie wniosków i zapytań w sprawie dłużników do urzędów, sądów, notariuszy i innych właściwych instytucji. Opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania sądowego – występowanie do sądów o wydanie tytułów wykonawczych w zamian za utracone albo o wydanie dalszych tytułów. Wszczynanie postępowań egzekucyjnych i prowadzenie korespondencji w tych sprawach. Pozostawanie w kontakcie z komornikami
 • Wsparcie prawne związane z wykonywaniem przez Ministra Finansów uprawnień właścicielskich do spółek określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa, w tym dochodzenia należności i prowadzenia postępowań egzekucyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość przepisów wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość kodeksu cywilnego
 • Znajomość kodeksu postępowania cywilnego
 • Znajomość kodeksu spółek handlowych
 • Znajomość ustawy o komornikach sądowych
 • Znajomość ustawy o kosztach komorniczych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ustaw
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar zatrudnienia)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-19 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (725)
  Wałbrzych (59)
  Legnica (103)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (276)
  Toruń (153)
  Lubelskie:
  Lublin (258)
  Chełm (41)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (822)
  Tarnów (75)
  Nowy Sącz (84)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2123)
  Radom (163)
  Płock (98)
  Opolskie:
  Opole (257)
  Nysa (64)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (175)
  Przemyśl (47)
  Podlaskie:
  Białystok (167)
  Suwałki (40)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (560)
  Gdynia (305)
  Słupsk (88)
  Śląskie:
  Katowice (694)
  Częstochowa (159)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (202)
  Elbląg (104)
  Ełk (51)
  Wielkopolskie:
  Poznań (627)
  Kalisz (72)
  Konin (82)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (364)
  Koszalin (110)
  Kołobrzeg (43)
  Auchan (158)
  Tesco (154)
  Inditex (33)
  Leroy Merlin (127)
  Bricoman (7)
  STRABAG (20)
  ABB (36)
  Accenture (83)
  Carrefour (149)
  PKO BP (311)
  PwC (20)
  KPMG (35)
  Orange (54)
  IKEA (40)
  Budimex (23)

  Rekrutują z Praca.pl