Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

437 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50465

Warunki pracy

– Praca administracyjno-biurowa.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
– Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • monitorowanie terminowości i weryfikacja poprawności prac realizowanych przez jednostki autorskie przy tworzeniu i utrzymaniu zasobów metadanych statystyki publicznej w Systemie Metadanych Statystycznych (SMS) w zakresie takich obszarów metadanych jak np. zmienne w badaniu, opis badań (cel badania, zakres badania, populacja, źródła danych dla badania, wyniki badania, rodzaje informacji wynikowych) oraz prace metodologiczne, zgłaszanie uwag do autorów metadanych i udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i wykorzystania metadanych w wybranych obszarach, monitorowanie nadawania właściwych statusów metadanym, zgodnie z przyjętymi w modelach etapami akceptacji i zatwierdzania metadanych,
 • analiza i aktualizacja zasobów metadanych w tym słowników oraz opracowywanie wytycznych do tworzenia metadanych w systemie SMS w wybranych modelach np.: Opis badań, Prace metodologiczne oraz nadawanie uprawnień w SMS poszczególnym osobom, wyznaczonym przez jednostki autorskie, do edycji opisów badań i prac metodologicznych,
 • współudział w pracach związanych z metodologią ogólną badań, w tym analiza, opiniowanie zaleceń i wymogów międzynarodowych w tym zakresie oraz współudział przy przygotowywaniu projektów ogólnych zasad metodologicznych, schematów zeszytów metodologicznych, podręczników,
 • współudział przy przygotowywaniu materiałów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów organizowanych dla autorów metadanych,
 • udział w pracach przy przygotowywaniu i opracowywaniu mierników budżetu zadaniowego w zakresie prac rozwojowych statystyki publicznej,
 • współpraca przy przygotowywaniu notatek dla kierownictwa GUS i innych odbiorców z zakresu wybranych obszarów SMS np. prac metodologicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • wiedza na temat organizacji badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • znajomość zagadnień związanych z metadanymi statystycznymi,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, w tym w dziedzinie statystyki,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość obsługi programów komputerowych do korzystania z zasobów baz danych.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych