Starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Warszawa

7 dni temu

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53275

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie wyjazdów służbowych lub w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Opracowywanie projektów rozstrzygnięć Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia parkom narodowym zgody na rozporządzenie nieruchomościami, po przeprowadzeniu analizy zasadności takiego działania z punktu widzenia ochrony walorów przyrodniczych
 • Opracowywanie projektów podziałów dotacji budżetowych dla parków narodowych na realizację ich zadań oraz monitorowanie prawidłowość ich wydatkowania
 • Koordynowanie działań związanych z wykorzystywaniem majątku trwałego oraz majątku ruchomego przez parki narodowe
 • Opiniowanie wniosków parków narodowych dotyczących realizacji wykupów i pierwokupów nieruchomości w parkach narodowych
 • Rozpatrywanie skarg na czynności związane z przeprowadzonymi przez parki narodowe przetargami dotyczącymi rozporządzenia nieruchomościami
 • Koordynowanie realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez parki narodowe działalności gospodarczej
 • Udział w kontrolach prowadzonych w parkach narodowych
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz senatorskie, pytania mediów dotyczące funkcjonowania parków narodowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody lub rozliczania finansów publicznych lub gospodarowania mieniem państwowym
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami, o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody lub rozliczania finansów publicznych lub gospodarowania mieniem państwowym (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-20 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu https://bip.mos.gov.pl/aplikuj/DOPstsp41_2019
  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych