Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Lublin

7 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 53241

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
• praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach Inspektoratu,
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
• większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych,
• zagrożenie korupcją,
• obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny wyposażony w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo: platforma oraz z jednej strony podjazd.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań windykacyjnych (w drodze egzekucji administracyjnej i sądowej), w szczególności wystawianie tytułów wykonawczych, przygotowywanie pism i innych dokumentów niezbędnych do wyegzekwowania należności pieniężnych WIOŚ w Lublinie,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wygaszających i umarzających należności niewyegzekwowane w przypadkach przewidzianych przepisami prawa w celu usunięcia z ewidencji księgowej należności nieściągalnych,
 • rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • zastępowanie stanowiska do spraw ewidencji księgowej dochodów budżetowych oraz gromadzenia i redystrybucji kar pieniężnych i administracyjnych kar pieniężnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu egzekucji administracyjnych i sądowych
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • znajomość przepisów w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • umiejętność obsługi programów prawniczych,
 • systematyczność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie procedur windykacyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych