Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań

9 dni temu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 54027

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie Urzędu
• konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
• stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego
• budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
• część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób niepełnosprawnych
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie łączności radiowej na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem przez jednostki systemu PRM „Regulaminu łączności radiowej systemu PRM w województwie wielkopolskim”
 • sporządzanie informacji i analiz z bieżącego funkcjonowania systemu PRM, z wykorzystaniem danych zawartych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz danych przekazanych przez dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM)
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem dyspozytorni medycznych (DM) znajdujących się na terenie województwa oraz weryfikacja zastosowanych procedur awaryjnych, w tym prowadzenie monitoringu obsady dyspozytorów medycznych oraz wyposażenia stanowisk dyspozytorskich oraz przeprowadzanie analizy ruchu połączeń alarmowych i obciążeń stanowisk DM
 • sporządzanie analizy rozmieszczenia ZRM na podstawie danych czasu dotarcia na miejsce zdarzenia oraz do najbliższych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych lub innych podmiotów leczniczych posiadających w swoich strukturach jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego
 • określanie zasad współpracy jednostek systemu PRM ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz z jednostkami współpracującymi z systemem
 • pełnienie funkcji analityka Uniwersalnego Modułu Mapowego, w tym sporządzanie kwartalnych i rocznych raportów do Ministerstwa Zdrowia
 • utrzymywanie stałego kontaktu z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w celu wprowadzania wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz egzekwowania zaimplementowanych rozwiązań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe medyczne (kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu lub lekarza systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym)

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia lub podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów
 • efektywna komunikacja
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • dynamiczne podejście do realizacji zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • znajomość Kpa
 • umiejętność pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych