Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Piła

9 dni temu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Piła
Ogłoszenie o naborze Nr 53308

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• parametry środowiska pracy w normie
• zadania wykonywane w siedzibie Urzędu
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
• zagrożenie biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
• stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
• stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych
• klatka schodowa o szerokości 140 cm z poręczami, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko do miejsca obsługi klienta zewnętrznego
• budynek nie jest wyposażony w windy osobowe

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • przyjmowanie wniosków i przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców dotyczących: zezwoleń na pobyt czasowy, wpisów zaproszeń do ewidencji, rejestracji pobytu obywateli Unii Europejskiej, zezwoleń na pobyt stały dla obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, wydawania kart dla członków rodzin obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami Unii Europejskiej
 • przyjmowanie i weryfikacja formalna wniosków w sprawach cudzoziemców dotyczących: przedłużania wiz, zezwoleń na pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, wymiany kart pobytu, przedłużenia pobytu cudzoziemcowi przebywającemu w ramach ruchu bezwizowego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz tymczasowego polskiego dokumentu podróży
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • przygotowywanie i podpisywanie pism, w tym: wezwań, postanowień i zaświadczeń sporządzanych w toku prowadzonych postępowań, bądź przekazywanie tych dokumentów do podpisu przez osoby upoważnione
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie realizowanych spraw oraz przedstawianie ich do podpisu osobom upoważnionym
 • prowadzenie rejestrów wojewody w zakresie działania Oddziału, w tym w systemie POBYT i aplikacji "Zatrudnienie Cudzoziemców" oraz rejestracja i aktualizacja stanu spraw w aplikacji „Cudzoziemcy"; dokonywanie sprawdzeń i wpisów danych w Krajowym Systemie Informatycznym w zakresie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz w aplikacji "Zatrudnienie Cudzoziemców"
 • wydawanie dokumentów urzędowych cudzoziemcom, w tym zlecanie dokumentów do druku oraz ich przygotowywanie do odbioru przez cudzoziemców
 • realizowanie zadań związanych z opiniowaniem wniosków przez Straż Graniczną, Policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o cudzoziemcach
 • udzielanie informacji w sprawach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość przepisów ustawy o cudzoziemcach i pokrewnych
 • znajomość Kpa
 • znajomość ustawy o obywatelstwie polskim
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o aktach stanu cywilnego
 • dokładność
 • samodzielność
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym