Starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódź

26 dni temu

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 54262

Warunki pracy

Czynniki szczególne: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w tych urzędach, praca w terenie, zagrożenie korupcją, praca w stresie pod presją czasu
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy dziennie: klienci urzędu (strony postępowań), w celu informowania o przebiegu postępowania lub uzupełnienia materiału dowodowego,
kilka razy w tygodniu: rzeczoznawcy majątkowi w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie sporządzonych operatów szacunkowych
kilka razy w miesiącu: pracownicy innych urzędów w celu uzyskania informacji lub uzupełnienia materiału dowodowego, sądy, archiwa w celu uzupełnienia materiału dowodowego,
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • weryfikowanie dokumentów załączonych do wniosku i prowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu wydania postanowienia wzywającego do sporządzenia operatu szacunkowego lub wydania decyzji o potwierdzeniu bądź odmowie potwierdzenia prawa do rekompensaty
 • sprawdzanie sporządzonych operatów szacunkowych w celu wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • przyjmowanie klientów - przyjmowanie oświadczeń stron i zeznań świadków w celu uzupełnienia zgromadzonego materiału dowodowego oraz zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału w postępowaniu, udzielanie informacji
 • wprowadzanie do rejestru SIR danych osób, którym prawo do rekompensaty zostało potwierdzone i przekazywanie ich do rejestru centralnego celem wypłaty
 • badanie zaskarżonych decyzji w celu dokonania samokontroli lub przesyłanie ich wraz ze stanowiskiem do organu wyższej instancji
 • udzielanie na wniosek innych urzędów wojewódzkich informacji na temat realizacji prawa do rekompensaty
 • nanoszenie adnotacji na decyzjach i zaświadczeniach potwierdzających prawo do rekompensaty, wydanych na podstawie przepisów w celu umieszczenia danych w rejestrze

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP,
 • umiejętności: pracy z klientem, komunikatywność, umiejętności analityczne, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z wyceny nieruchomości,