Starszy specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

27 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 54383

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie oraz udział przy tworzeniu dokumentacji przetargowych (SIWZ, projekt umowy i inne wymagane dokumenty) w celu zapewnienia ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych (ustawą PZP).
 • Publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na tablicy ogłoszeń oraz przygotowanie do publikacji informacji na stronie internetowej Urzędu w części dotyczącej zamówień publicznych.
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w charakterze konsultanta do spraw zamówień publicznych oraz współudział w procesie realizacji zamówień poniżej progu 30 tys. euro. Obsługa platform elektronicznych w zakresie dotyczącym udzielania zamówień publicznych.
 • Opiniowanie wniosków o uruchamianie procedur udzielania zamówień publicznych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu.
 • Udział w sporządzaniu rocznych planów zamówień publicznych oraz planu zakupów.
 • Przygotowywanie i przekazywanie rocznego sprawozdania dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych w Urzędzie zamówieniach publicznych, a także informacji dla innych organów państwowych.
 • Udzielanie informacji w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz innych zagadnień związanych ze stosowaniem w Urzędzie przepisów ustawy PZP.
 • Udział w prowadzeniu rejestru zamówień publicznych, rejestrów umów cywilnoprawnych zawieranych z podmiotami gospodarczymi. Rejestrowanie wydatków dokonywanych przez Urząd w grupach asortymentowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych;
 • Dobra znajomość ustawy Pzp;
 • Dobra znajomość KPA; znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; znajomość Kodeksu cywilnego;
 • Umiejętność stosowania przepisów ustawy PZP w praktyce;
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych.
 • Znajomość przepisów UE w zakresie zamówień publicznych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.