Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

257 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 56075

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Opracowywanie projektu planu, w tym analizowanie realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, w zakresie koordynowanych dwóch działów (dz. 600 Transport i łączność oraz dz. 720 Informatyka) i ośmiu części budżetowych (21 - Gospodarka morska, 26 – Łączność, 39 – Transport, 49 - Urząd Zamówień Publicznych, 69 - Żegluga Śródlądowa, 71 - Urząd Transportu Kolejowego, 74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej).
 • Planowanie wydatków na finansowanie infrastruktury transportu lądowego oraz na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe i kolejowe; sporządzanie analiz i planowanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowane w ramach działu 600 - Transport i łączność.
 • Opracowywanie projektów opinii do projektów aktów prawnych, programów i innych dokumentów dotyczących właściwości wydziału, a także opracowywanie interpretacji obowiązujących przepisów.
 • Sporządzanie projektów odpowiedzi na korespondencję z zakresu finansowanego działu i części budżetowych otrzymywaną z innych Ministerstw, od wojewodów, posłów i senatorów.
 • Analizowanie wniosków dysponentów części budżetowych dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa oraz opracowywanie projektów decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wprowadzających wnioskowane zmiany.
 • Opracowywanie projektów opinii do przygotowywanych w Ministerstwie Finansów stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i jej organów przygotowawczych, a także dokumentów na posiedzenia Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i pozostałych instytucji UE, w zakresie dotyczącym koordynowanych części budżetowych.
 • Opracowywanie okresowych i rocznych analiz z realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych działów i części budżetowych, a także sporządzanie doraźnych analiz na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa Finansów oraz departamentu.
 • Planowanie wydatków budżetu państwa na programy wieloletnie, m.in. „Program Ochrony Brzegów Morskich”, „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028” oraz opracowywanie stanowisk dotyczących finansowania innych programów wieloletnich, w tym „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2015 r.)” oraz „Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.”

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad planowania i wykonywania budżetu państwa
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość przepisów z zakresu transportu, gospodarki morskiej i śródlądowej oraz telekomunikacji
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych