Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

37 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61092

Warunki pracy

– Praca administracyjno-biurowa.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
– Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • Pełnienie roli Administratora merytorycznego modeli Pakiety oraz Zmienne bazowe; przyjmowanie od autorów badań zgłoszeń do tworzenia w bazie metadanych nowych zmiennych bazowych oraz pakietów i tworzenie ich po zweryfikowaniu poprawności; wspieranie merytoryczne gestorów zmiennych bazowych i osób odpowiedzialnych za pakiety; okresowe weryfikowanie i aktualizowanie osób, oraz jednostek statystyki, którym przypisano odpowiedzialność za pakiety i zmienne bazowe; okresowe ocenianie jakości zmiennych bazowych i koordynowanie ich poprawy; nadawanie uprawnień użytkownikom do definiowania metadanych w zakresie obszarów metadanych koordynowanych przez Wydział, w celu zapewnienia dobrej jakości metadanych zgromadzonych w tych obszarach
 • Realizowanie części zadań administratora merytorycznego Systemu Metadanych Statystycznych (SMS), tj.: udzielanie wsparcia autorom metadanych w zakresie ich roli w systemie, przyjmowanie uwag do systemu SMS od jego użytkowników, w tym również od jednostek spoza statystyki publicznej w celu opracowania nowych i udoskonalenia obecnych funkcjonalności systemu
 • Przygotowywanie dokumentów ogólnych dotyczących Systemu Metadanych Statystycznych (SMS) i jego użytkowania. Przygotowywanie materiałów promocyjnych na temat roli i funkcji systemu SMS. Opracowywanie i modyfikowanie wytycznych dla autorów metadanych w modelach Pakiety i Zmienne bazowe; prowadzenie warsztatów i szkoleń dla autorów metadanych w zakresie obszarów metadanych będących w gestii Departamentu, w tym przygotowywanie materiałów szkoleniowych, w celu przygotowania użytkowników systemu do definiowania i wykorzystywania metadanych gromadzonych w SMS
 • Przygotowywanie założeń do szablonów podstawowych raportów, niezbędnych autorom metadanych oraz założeń do prezentacji zmiennych bazowych i pakietów na Portalu Informacyjnym GUS w porozumieniu z Departamentem Programowania i Koordynacji Badań; przygotowywanie niestandardowych raportów z bazy Repozytorium Metadanych na życzenie różnych użytkowników, w celu udostępniania różnym użytkownikom metadanych gromadzonych w SMS
 • Branie udziału w tworzeniu i modyfikowaniu modeli metadanych dla obszarów metadanych, za które odpowiada Departament, w tym przygotowywanie pomocy kontekstowej w modelach w celu ułatwienia pracy w systemie autorom metadanych
 • Analizowanie zaleceń i wymogów międzynarodowych (w tym z Eurostatu) dotyczących standardów metadanych oraz inicjowanie prac rozwojowych w tym zakresie, w celu zapewnienia zgodności rozwiązań przyjętych w systemie metadanych z zaleceniami i wymogami międzynarodowymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza na temat organizacji badań statystycznych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość zagadnień związanych z metadanymi
 • Obsługa zaawansowanych narzędzi informatycznych np.: MS SQL Server Management Studio, Enterprise Architect
 • Znajomość: języka zapytań SQL (ang. Structured Query Language), hipertekstowego języka znaczników HTML (ang. HyperText Markup Language), języka JavaSrcipt, języka UML
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych