Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

39 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 63436

Warunki pracy

– Praca administracyjno-biurowa.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
– Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • Prowadzenie prac legislacyjnych związanych z opracowaniem i uzgadnianiem projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, w tym projektów zmian ww. rozporządzeń, w celu zapewnienia realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej od strony prawnej.
 • Pomoc w przygotowywaniu projektów aktów prawnych wydawanych z inicjatywy Prezesa GUS oraz dokumentów im towarzyszących, a także stanowisk do dokumentów nadsyłanych w ramach kolejnych etapów prac legislacyjnych, w celu wsparcia terminowości realizacji procesu legislacyjnego.
 • Monitorowanie zamieszczanych na stronie RCL lub na stronach internetowych (w BIP) ministerstw i urzędów centralnych projektów aktów prawnych w celu zapoznania się z dokumentami, które nie zostały nadesłane do zaopiniowania, a mogą być istotne dla statystyki publicznej i przygotowywanie informacji o takich projektach, w celu przygotowania stanowiska GUS.
 • Analizowanie przepisów prawa wspólnotowego oraz innych dokumentów urzędowych w języku angielskim w celu przygotowania informacji dla Kierownictwa GUS o prowadzonych pracach na forum unijnym oraz współpraca z departamentem właściwym do spraw współpracy międzynarodowej w tym zakresie, w celu przygotowania stanowiska GUS.
 • Udostępnianie informacji o projektowanych aktach prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, w celu realizacji ustawowego obowiązku nałożonego na urząd oraz udostępnianie na Portalu korporacyjnym informacji o opiniowanych w GUS projektach aktów prawnych w celu zapoznania pracowników statystyki publicznej z projektami aktów prawnych i ewentualnymi stanowiskami Prezesa GUS do nich.
 • Udział w spotkaniach z instytucjami międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi, itp., w celu reprezentowania stanowiska Prezesa GUS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z tworzeniem prawa w komórce prawnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej i przepisów dotyczących stanowienia i ogłaszania prawa
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Poszukiwanie informacji
 • Kreatywność
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w pracy związanej z tworzeniem prawa w komórce prawnej w administracji publicznej
 • Studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej
 • Przeszkolenie z zakresu legislacji
 • Znajomość regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie statystyki
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i służb statystyki publicznej