Starszy specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warszawa

26 dni temu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 63767

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5283,10 brutto, ustalone wg mnożnika 2,6,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• umowa na zastępstwo,
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
• elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
• praca przy komputerze,
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych,
 • rozpatrywanie odwołań beneficjentów od wyników oceny projektów,
 • prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie właściwości Departamentu,
 • przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny w zakresie zadań i właściwości Departamentu, przede wszystkim z zakresu wdrażania POPC,
 • przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów wdrożeniowych (w tym: wzorów umów, wzorów decyzji o dofinansowaniu, instrukcji wykonawczych, podręczników, wzorów sprawozdań, opisów systemu zarządzania/ wdrażania etc.) - w szczególności w zakresie procedury odwoławczej w POPC,
 • opiniowanie/ zatwierdzanie dokumentów wdrożeniowych (np. instrukcji wykonawczych, wytycznych, etc.) - w szczególności w zakresie procedury odwoławczej w POPC.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze funduszy unijnych
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów dot. postępowania przed sądami administracyjnymi
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe