Starszy specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warszawa

10 dni temu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64925

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5079,90 zł brutto, ustalone wg mnożnika
2,5
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od
udokumentowanego stażu pracy
- umowa na czas zastępstwa
- trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych
- pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
-elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • organizacja naboru projektów, w tym opracowywanie i aktualizowanie systemu / zasad i kryteriów wyboru projektów ocena i wybór projektów innowacyjnych realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • monitorowanie stanu przygotowania i procesu realizacji projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zarówno pozakonkursowych jak i konkursowych, w tym przygotowywanie i aktualizowanie wytycznych i sprawozdań związanych z zarządzaniem i monitorowaniem projektów, monitorowanie ich postępu rzeczowego i finansowego, identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji projektów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych
 • wdrażanie Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez między innymi przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów wdrożeniowych, wytycznych, przygotowanie umów / decyzji o dofinansowanie
 • przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących realizacji programu (w tym: szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wzory umów, wytyczne, zalecenia, rekomendacje, podręczniki) w zakresie Działania 4.1 PO WER
 • organizowanie i zarządzanie systemem wsparcia dla projektów (np. kluczowych/ indywidualnych/ pozakonkursowych) w zakresie Działania 4.1 PO WER

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w zakresie wdrażania Funduszy Europejskich
 • znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi, szczególnie z Europejskim Funduszem Społecznym
 • znajomość problematyki polityk społecznych, w szczególności w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościmi oraz osób starszych
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • CV
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
  • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR
  • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-13 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową
  formę składania aplikacji.
  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: 44 DZF
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
  APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:https://miir.hrsys.pl/praca/miir/44-DZF

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.
  Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO.
  Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod adresem): https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych