Starszy specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Warszawa

54 dni temu

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66195

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca pod presją czasu, wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).

Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań w zakresie wydania, zmiany lub odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.
 • Analizowanie pod kątem formalnym i merytorycznym dokumentacji dołączanej do wniosku o wydanie, zmianę oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 (w tym ocena systemu jakości przedsiębiorcy) oraz przygotowywanie pism dotyczących uzupełnienia dokumentacji do w/w wniosków.
 • Przygotowywanie projektów decyzji w zakresie wydawania, zmiany, oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych oraz zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.
 • Udział w oględzinach lokali przeznaczonych na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, komory przeładunkowej i magazynów przeznaczonych do przechowywania środków kontrolowanych.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi (także w języku angielskim) na pytania pacjentów, przedstawicieli podmiotów prowadzących hurtownie w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w hurtowni farmaceutycznej lub aptece ogólnodostępnej
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B1
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych