Starszy specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warszawa

39 dni temu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66380

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5079,90 brutto, ustalone wg mnożnika 2,5,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• umowa na zastępstwo,
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
• elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
• praca przy komputerze,
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • raportowanie o nieprawidłowościach (PO IiŚ 2007-2013 oraz PO IiŚ 2014-2020), w tym weryfikacja i przekazywanie do MF za pośrednictwem systemu IMS raportów o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE, a następnie ich monitoring,
 • weryfikowanie informacji o nieprawidłowościach, w tym monitorowanie nieprawidłowości zgłaszanych przez IP/IW do IZ pod kątem symptomów wystąpienia nieprawidłowości systemowych,
 • współpraca z organami zewnętrznymi (m.in. OLAF, Prokuratura, UOKiK, ABW, CBA) w zakresie nieprawidłowości, postępowań dochodzeniowo-śledczych dotyczących projektów UE, w tym przygotowywanie odpowiedzi na pytania ww. służb oraz przygotowywanie pism w zakresie postępowań dot. projektów PO IiŚ,
 • prowadzenie bazy danych o wykrytych nieprawidłowościach,
 • poświadczanie wydatków w PO IiŚ 2014-2020,
 • przeprowadzanie kontroli systemowych w IP lub IW POIiŚ oraz kontroli projektów m.in. w obszarze nieprawidłowości i przeciwdziałania nadużyciom,
 • rozpatrywanie skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ innych sygnałów obywatelskich oraz wydawanie opinii,
 • prowadzenie analizy ryzyka nadużyć finansowych, analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania programów finansowanych ze środków funduszy europejskich,
 • znajomość krajowych aktów prawnych związanych z wdrażaniem krajowych programów operacyjnych,
 • znajomość unijnych aktów prawnych związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności,
 • znajomość zasad prowadzenia kontroli w ramach PO IiŚ,
 • znajomość zasad przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w ramach PO IiŚ,
 • znajomość kpa, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych