Starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Warszawa

23 dni temu

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68577

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na pierwszym piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – brak możliwości zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów umów o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz załączników graficznych do umów zgodnie z procedurą rozporządzania prawem do informacji geologicznej
 • Analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
 • Prowadzenie i monitorowanie realizacji spraw związanych z zadaniami państwowej służby geologicznej w zakresie obsługi centralnego archiwum geologicznego, archiwizowania, gromadzenia i udostępnienia informacji geologicznej, prowadzenia geologicznych baz danych, publikacji wydawnictw związanych z ewidencjonowaniem zasobów złóż kopalin
 • Udzielanie interesantom wyjaśnień dotyczących zasad rozporządzania prawem do informacji geologicznej, sposobu załatwienia spraw oraz interpretacji zapisów umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej
 • Monitorowanie terminowości wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartych umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej
 • Ustalanie możliwości udostępnienia informacji geologicznej będącej przedmiotem wniosków o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
 • Analiza wniosków o umorzenie kar umownych oraz przygotowywanie projektów stanowisk Skarbu Państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geologii lub jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze związanym z obsługą dokumentacji geologicznej
 • Znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks cywilny, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania należnościami cywilnoprawnymi, Kodeks spółek handlowych
 • Wiedza z zakresu sposobów zabezpieczania roszczeń, znajomość problematyki geologii złożowej zwłaszcza w zakresie rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych