Starszy specjalista
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Warszawa
42 dni temu
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77432

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • krajowe wyjazdy służbowe (do 10 w roku),

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.),

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie),

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • prowadzi prace i analizy dotyczące energetyki rozproszonej i prosumenckiej, inicjuje działania na rzecz rozwoju różnych form energetyki,
 • prowadzi obsługę merytoryczną i organizacyjną Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • nadzoruje realizację umów i porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego oraz obsługę interpelacji i zapytań poselskich,
 • prowadzi działania/projekty informacyjno-edukacyjne,
 • monitoruje wdrażanie strategii i programów,
 • bierze udział w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: co najmniej 2 lata w obszarze energetyki
 • wiedza z zakresu prawa energetycznego – krajowego i europejskiego,
 • wiedza z zakresu energetyki prosumenckiej i rozproszonej,
 • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii,
 • wiedza dotycząca funkcjonowania krajowego rynku energii,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • kreatywność i myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe