Starszy specjalista
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
Chełm
39 dni temu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
Komendant Miejski Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 77874

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku, 


- praca w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,


- wyjazdy służbowe krajowe, 


- praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka), 


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, 


- oświetlenie sztuczne i naturalne, - praca z bazami danych/programami specjalistycznymi, 


- brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych, 


- praca wymagająca dyspozycyjności.

Zakres zadań

 • sporządzanie list płac z wynagrodzeń, równoważników, świadczeń należnych dla pracowników cywilnych i strażaków komendy,
 • rozliczanie podatku od osób fizycznych,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie rejestru faktur, sporządzanie przelewów i obsługa bankowa,
 • wykonywanie czynności operatora systemów FT-Płace, FT-FK (finasowo-księgowy), Programu PŁATNIK, w tym: obliczanie płac, sporządzanie wydruków, przetwarzanie i wysyłanie drogą elektroniczną naliczeń składek ZUS za pomocą programu Płatnik, wprowadzanie dokumentów do programu FT-FK,
 • sporządzanie sprawozdawczości i analiz z działalności finansowej, zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • rozliczanie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej pod względem finansowym celem prawidłowego wykorzystania otrzymanych przez jednostki środków finansowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rachunkowość, finanse lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw finansowych lub w rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i efektywnego zarządzania czasem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.