Starszy specjalista
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Poznań
45 dni temu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 77965

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku biurowego

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku

 • klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami

 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind sąsiednim w budynku i przemieszczenia się łącznikiem

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • rozpatruje odwołania od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej I instancji i przygotowuje decyzje w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego, pozwoleń na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektu
 • prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych, tj. bada legalność decyzji wydanych przez organy I instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej
 • sprawdza rejestry RWD2 i RWDZ wniosków i wydanych decyzji pozwoleń na budowę w zakresie terminowości wydawania decyzji przez organy I instancji oraz przyjętych zgłoszeń
 • rozpatruje skargi, wnioski, petycje w celu weryfikacji spraw zgłoszonych przez obywateli
 • weryfikuje kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na rozstrzygnięcia wojewody w zakresie prawa budowlanego oraz przedstawia odpowiedzi do WSA w celu wykazania prawidłowości zaskarżonej decyzji wojewody
 • sporządza informacje dla organów nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych w województwie
 • prowadzi postępowania w celu nałożenia kary na organ I instancji za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę po ustawowym terminie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: prawo, administracja, architektura, budownictwo lub gospodarka przestrzenna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, postępowania przed sądami