Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Warszawa
96 dni temu
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80158

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniajace wykonywanie zadań:


- wysiłek fizyczny,


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

Zakres zadań

 • Przejmuje z komórek organizacyjnych Ministerstwa prawidłowo zewidencjonowaną, uporządkowaną i opisaną dokumentację w postaci tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
 • Wspiera pracowników Ministerstwa w procesie archiwizacji, poprzez udzielanie informacji w zakresie stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz prowadzi instruktaże i szkolenia
 • Prowadzi ewidencję zasobu archiwum zakładowego
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw oraz bierze udział w tych postępowaniach
 • Przeprowadza kwerendy archiwalne w zakresie dokumentacji niezbędnej do wystawiania zaświadczeń o charakterze kadrowym, finansowym itp. na potrzeby komórek organizacyjnych ministerstwa, w których właściwości jest wystawianie danego typu zaświadczeń
 • Wykonuje inne zadania zgodne z właściwością archiwum zakładowego, zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: archiwistyka i/lub zarządzanie dokumentacją lub historia ze specjalnością archiwistyczną
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w archiwum zakładowym lub w archiwum państwowym
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • Znajomość obsługi systemów klasy EZD
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość; skuteczna komunikacja; pozytywne podejście do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku archiwistyka i/lub zarządzanie dokumentacją
 • Szkolenie w zakresie obsługi systemu klasy EZD

Podobne oferty