Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Warszawa
36 dni temu
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84580

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w godz. 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma, skargi, wnioski, interpelacje i zapytania Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie higieny komunalnej m.in. w obszarze dotyczącym odpadów medycznych oraz ochrony przed hałasem
 • Rozpatruje wybrane sprawy administracyjne, administracyjno-sądowe, skargi, wnioski, petycje w celu przygotowania stosownych projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o sposobie rozpatrzenia sprawy, innej niezbędnej korespondencji
 • Sporządza zbiorcze zestawienia danych, w celu przygotowania sprawozdań, opracowań okresowych na potrzeby Urzędu oraz wkłady do sprawozdania rocznego MZ-46 przekazywanego do GUS
 • Przygotowuje projekty wkładu do stanu sanitarnego kraju w zakresie higieny komunalnej
 • Uczestniczy w kontrolach działalności pionów higieny komunalnej podległych i nadzorowanych jednostek terenowych, w celu oceny poprawności podejmowanych działań w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego
 • Uczestniczy w przygotowaniu narad szkoleniowych, w celu organizacji miejsca, niezbędnego wyposażenia, materiałów i innego zaopatrzenia, a także przebiegu zgodnego z zatwierdzonym programem oraz ewentualnej prezentacji
 • Wykonuje inne obowiązki w celu realizacji zadań z zakresu higieny komunalnej, w tym udziela informacji zgłaszającym się do punktu obsługi klienta, opiniuje projekty aktów prawnych i Polskich Norm, uczestniczy w konferencjach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub z zakresu zdrowia publicznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość przepisów ustawy o odpadach (w zakresie dotyczącym odpadów medycznych)
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Dobra organizacja pracy
 • Inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów prawa w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, o działalności leczniczej, ochrony środowiska (ochrony przed hałasem)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dyspozycyjność

Podobne oferty