Starszy specjalista
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
6 dni temu
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85869

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Bierze udział w działaniach popularyzujących wiedzę nt. spisów powszechnych (organizacji, przebiegu i wyników), na bieżąco informuje o postępach prac spisowych w mediach społecznościowych GUS oraz bierze udział w koordynowaniu spisowych kampanii informacyjnych, w celu prawidłowego informowania opinii publicznej o spisach.
 • Bada potrzeby informacyjne użytkowników poprzez monitorowanie mediów społecznościowych i stron internetowych, a także terminowo przygotowuje kontent odpowiadający na potrzeby użytkowników, w celu właściwej prezentacji danych statystycznych.
 • Promuje i popularyzuje zasoby informacyjne statystyki publicznej, w tym upublicznia w imieniu Prezesa GUS podstawowe wielkości i wskaźniki, publikuje treści na profilach społecznościowych prowadzonych przez GUS, w celu zainteresowania użytkowników bądź potencjalnych użytkowników produktami statystyki publicznej.
 • Planuje i realizuje działania na rzecz kształtowania wizerunku GUS, w celu pozytywnego odbioru działalności statystyki publicznej.
 • Opracowuje (określa) kierunki działań i metody w obszarze komunikacji społecznej GUS i urzędów statystycznych z otoczeniem i wdraża jednolite zasady funkcjonowania jednostek służb statystyki publicznej w mediach społecznościowych, a także i je monitoruje (czyli koordynuje i monitoruje funkcjonowanie statystyki publicznej w mediach społecznościowych), w celu uspójnienia działań i zapewnienia rozpoznawalności statystyki publicznej.
 • Obsługuje Rzecznika Prasowego Prezesa GUS w zakresie publikowanych treści oraz administruje i moderuje konta statystyki publicznej w mediach społecznościowych, w celu właściwej prezentacji działalności statystyki publicznej w mediach społecznościowych GUS i budowania wizerunku marki statystyki publicznej w mediach społecznościowych.
 • Udziela odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału, w celu zapewnienia terminowości odpowiedzi wnioskującym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w PR lub biurze prasowym lub mediach lub prasie lub promocji w Internecie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość poprawnej polszczyzny
 • Umiejętność redagowania tekstów
 • Tzw. „lekkie pióro”
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Znajomość zagadnień z zakresu social mediów oraz promocji w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C2
 • Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych instytucji lub firmy lub organizacji pozarządowej itp.
 • Znajomość programów lub narzędzi graficznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy w PR lub biurze prasowym lub mediach lub prasie lub promocji w Internecie
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym - C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym - C1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy w prowadzeniu mediów społecznościowych instytucji lub firmy lub organizacji pozarządowej itp.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości programów lub narzędzi graficznych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym - C2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym - C2
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-27 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl
  z dopiskiem : oferta nr 163/DK/2021

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.


  I. Administrator


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.


  II. Inspektor ochrony danych


  Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:


  a. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,  b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
  Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.


  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych


  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 221§ 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 poz. 1233).


  Podanie przez kandydata innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  


  IV. Odbiorcy danych osobowych


  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji, dostawcy usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu; osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


  V. Okres przechowywania danych osobowych


  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.


  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą


  Przysługuje Pani/Panu prawo:  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  3. do usunięcia danych osobowych;  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  5. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;  6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


  VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych


  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.


  VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie


  Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


   


   


   

  Podobne oferty