Starszy specjalista
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
3 dni temu
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 101281

Warunki pracy


 • Budynek w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

 • Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parterPraca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca pod presją czasu, stres - sytuacje wymagające szybkiej i sprawnej komunikacji z beneficjentami projektów, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi, w celu pozyskania wymaganych informacji w warunkach znacznych ograniczeń czasowych

Zakres zadań

 • Monitoruje na bieżąco działania realizowane przez beneficjentów projektów NMF i MFEOG, w których pełni funkcję prowadzącego projekty
 • Bierze udział w procesie naboru i oceny wniosków aplikacyjnych, zawierania umów na realizację projektu, w tym weryfikuje i akceptuje wystąpienia o zmianę warunków realizacji projektów, w celu oceny postępu w realizacji przedsięwzięć, poprawności i zasadności dokonywanych wydatków oraz weryfikacji od strony merytorycznej dokumentów sprawozdawczych z realizacji projektów
 • Przygotowuje i składa raporty, informacje, analizy i sprawozdania oraz wkłady do ww. dokumentów z realizacji programów pomocowych, w celu wykazania postępu w realizacji zadań oraz sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków publicznych
 • Bierze udział w programowaniu wykorzystania środków z programów pomocowych (NMF i MF EOG), w tym przygotowywaniu i aktualizowaniu dokumentów programowych, w celu zapewnienia funduszy na obszar zdrowia oraz efektywnego ich wykorzystania
 • Uczestniczy w procesie koordynacji działań i inwestycji realizowanych ze środków funduszy strukturalnych perspektywy 2014 – 2020 oraz programów pomocowych, wdrażanych na poziomie regionalnym i centralnym, w celu zapewnienia spójności, komplementarności oraz zapobieżenia nakładania się inwestycji w obszarze ochrony zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub państwowej jednostce organizacyjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz programów pomocowych
 • Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-07-06 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Koordynacji Wsparcia Unii Europejskiej i Programów Pomocowych w Departamencie Oceny Inwestycji – poz. 1094”.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  KLAUZULA INFORMACYJNA


  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  • Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.

  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl.

  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;

  • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej.

  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  • Uprawnienia:


  - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,


  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast.. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

  Podobne oferty