Starszy specjalista
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
6 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 103802

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową dysponenta części w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w tym: przekazuje dochody budżetowe dysponenta części na centralny rachunek dochodów budżetu państwa; weryfikuje wpływy z tytułu dochodów budżetowych; weryfikuje stan należności budżetowych dysponenta części (w tym należności spornych); weryfikuje wpływy na rachunki bankowe w tym odsetki; budżet zadaniowy; rozlicza i weryfikuje zwroty niewykorzystanych środków budżetowych; dokonuje formalno-rachunkowej weryfikacji wniosków o wypłatę środków budżetowych; współpracuje przy opracowywaniu projektów decyzji dysponenta części w sprawie zmian, blokowania wydatków budżetowych oraz zgłoszeń wydatków niewygasających; dekretuje dokumenty księgowe.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej dla dysponenta części oraz łączne sprawozdania resortu w zakresie dochodów, wydatków, należności i zobowiązań, tj. miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie wykonania planu dochodów budżetowych, wykonania planu wydatków budżetowych, o stanie środków na rachunkach bankowych, o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, w tym obsługuje system Trezor.
 • Zapewnia i uruchamia środki budżetowe na realizację zadań dysponentów podległych, dysponenta części w ramach części budżetu państwa 21 i 69 w tym w szczególności: opracowuje roczny harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz jego bieżącą aktualizację; redystrybuuje środki finansowe; składa zapotrzebowanie na środki budżetowe oraz na bieżąco je aktualizuje; dokonywuje płatności w systemie bankowości elektronicznej.
 • Sporządza analizy z przebiegu wykonania dochodów i wydatków bieżących finansowanych z budżetu państwa.
 • Realizuje plan wydatków budżetowych dysponenta części 69, w szczególności uzgadnia projekty umów, decyzji, weryfikuje wnioski o płatność, rozlicza dotacje w zakresie właściwości wydziału.
 • Rozlicza środki przyznane z rezerw celowych budżetu państwa w zakresie części 69, w tym weryfikuje sprawozdania i informacje otrzymane od dysponentów podległych, kontroluje zgodności danych z dokumentami otrzymanymi z innych komórek.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów związanych z finansami publicznymi i rachunkowością, w zakresie właściwości Wydziału, w tym zgłasza propozycje zmian oraz uzupełnień zapisów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo-księgowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość funkcjonowania procedur administracyjnych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-15 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DBI-173/22", należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

  Podobne oferty