Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Wizytator

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

10 dni temu

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 52599

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
Zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub placówce oświatowej.
Częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami.
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy usytuowane jest na IV piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (wąskie drzwi, progi, niedostosowane toalety)

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli wynikających z Planu Nadzoru Pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w celu oceny stanu przestrzegania prawa dotyczącego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek oraz przeprowadzanie kontroli, w trybie działań doraźnych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w celu oceny stanu przestrzegania prawa dotyczącego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek
 • rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków
 • realizacja zadań związanych z kontrolą wypoczynku dzieci i młodzieży
 • opiniowanie arkuszy organizacji szkół
 • realizacja zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli
 • udział w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i placówek
 • dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
 • dokonywanie analiz ilościowych i jakościowych wyników nadzoru pedagogicznego w ramach wspomagania szkół i placówek

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego lub nauczyciela akademickiego.
 • W przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego: ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, oraz posiadanie:
  a) ukończonych formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  b) co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  c) co najmniej dwuletniego stażu pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • W przypadku nauczyciela akademickiego: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy Prawo oświatowe
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 • znajomość rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
 • znajomość regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Pedagog

  Pedagog najczęściej pracuje w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy, opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów ...
  Pedagog Praca Pedagog

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (637)
  Wałbrzych (60)
  Legnica (114)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (232)
  Toruń (144)
  Lubelskie:
  Lublin (233)
  Chełm (33)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (810)
  Tarnów (96)
  Nowy Sącz (85)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1999)
  Radom (176)
  Płock (62)
  Opolskie:
  Opole (237)
  Nysa (61)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (170)
  Przemyśl (39)
  Podlaskie:
  Białystok (155)
  Suwałki (42)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (514)
  Gdynia (296)
  Słupsk (67)
  Śląskie:
  Katowice (632)
  Częstochowa (157)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (188)
  Elbląg (89)
  Ełk (49)
  Wielkopolskie:
  Poznań (609)
  Kalisz (96)
  Konin (56)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (381)
  Koszalin (121)
  Kołobrzeg (56)
  Auchan (148)
  Tesco (46)
  Inditex (28)
  Leroy Merlin (110)
  Bricoman (10)
  STRABAG (9)
  ABB (12)
  Accenture (72)
  Carrefour (169)
  PKO BP (332)
  PwC (18)
  KPMG (23)
  Orange (49)
  IKEA (52)
  Budimex (1)

  Rekrutują z Praca.pl