Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Wizytator

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Olsztyn

24 dni temu

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 56644

Warunki pracy

Wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i al. Marsz. J. Piłsudskiego, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Realizowanie zadań wynikających z nadzoru kuratora oświaty nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w szczególności:
 • weryfikacja i zatwierdzanie zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • archiwizowanie dokumentacji dotyczącej wypoczynku,
 • prowadzenie zakładek dotyczących wypoczynku na stronie www.ko.olsztyn.pl.
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą wypoczynku, w szczególności:
 • rozpatrywanie pism i skarg dotyczących organizacji wypoczynku,
 • przygotowywanie planu kontroli wypoczynku,
 • omawianie zaleceń wydanych podczas kontroli wypoczynku i sposobu ich realizacji,
 • analiza nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli wypoczynku,
 • koordynowanie działań związanych z realizacją kontroli doraźnych wypoczynku,
 • sporządzanie sprawozdań z kontroli wypoczynku.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami/wycieczkami zagranicznymi uczniów i wychowanków szkół oraz placówek.
 • Sporządzanie raportów, analiz oraz informacji zbiorczych dotyczących realizowanych zadań, w tym w szczególności organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wykonywanie zadań wynikających z realizacji programów rządowych i odpowiednio z regionalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie wyznaczonym zadaniami wydziału.
 • Wsparcie przy organizacji konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek oraz konferencji organizowanych przez Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki.
 • Moderowanie strony www.ko.olsztyn.pl z zakresu realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy pedagogicznej
 • w przypadku nauczyciela: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe;
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty;
 • znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela;
 • znajomość przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów rozporządzenia Wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność wnioskowania, analizowania i argumentowania oraz pracy w zespole;
 • biegłość w posługiwaniu się językiem pisanym;
 • znajomość przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
Poznaj stanowisko: Pedagog 
Pedagog najczęściej pracuje w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy, opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów ...
Praca Pedagog