Zastępca naczelnika wydziału
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków
70 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 76858

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner).

Zakres zadań

 • dokonywanie systematycznego przeglądu technicznego majątku trwałego i ruchomości, zlecanie ich napraw i konserwacji,
 • nadzór nad gospodarką i właściwym zabezpieczeniem majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym niezbędnego sprzętu z zakresu BHP,
 • zabezpieczenie i egzekwowanie porządku na administrowanym terenie oraz czystości wszystkich pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • nadzór nad firmą sprzątającą oraz prowadzenie rejestru jakości wykonywanych usług,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie tj. sprzedażą, przekazaniem, darowizną oraz likwidacją majątku,
 • nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi, w szczególności usługi telekomunikacyjne,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym ubezpieczeniem samochodów służbowych,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej samochodów służbowych użytkowanych przez pracowników Wydziału Inspekcji, w szczególności: wydawanie, ewidencja i kontrola wypełnionych kart drogowych oraz kwartalne zestawienie ilości przejechanych kilometrów, zużycia paliwa i olejów,
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i realizacja bieżących zakupów,
 • sporządzanie sprawozdań KOBIZE, EkoPłatnik, BDO,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy: prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawo ochrony środowiska, o dostępie do informacji publicznej, o służbie cywilnej oraz o pracownikach urzędów państwowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
 • Znajomość zasad gospodarowania środkami trwałymi, w tym zasad ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych
 • Znajomość przepisów podatkowych oraz związanych z ubezpieczeniami pojazdów
 • Znajomość procedur zamówień publicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe: bezpieczeństwo i higiena pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość przepisów dot. inwentaryzacji
 • Umiejętność rozliczania zużycia materiałów eksploatacyjnych
 • Umiejętność konstruktywnego myślenia
 • Umiejętność operatywnego działania, reagowania, rozstrzygania i podejmowania decyzji
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji czasu pracy oraz ustalania priorytetów