Drogomistrz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Elbląg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Drogomistrz
Miejsce pracy: Elbląg
Ogłoszenie o naborze Nr 19079

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie/biurze - 80%/20%,
- praca pod ruchem drogowym,
- praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, w niedziele i w porze nocnej w okresie pełnienia objazdów i dyżurów ZUD,
- stres związany z działaniem pod presją czasu,
- wyjazdy szkoleniowe na terenie i poza województwo warm-mazurskie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera,
- budynek Obwodu Drogowego nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • wykonywanie objazdów i kontrola drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrola pasa drogowego pod kątem jego ochrony, kompletowanie danych o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych,
 • kontrola robót utrzymaniowych i zgłaszanie uwag w zakresie tych kontroli przełożonemu,
 • kontrola robót zleconych w drodze przetargów,
 • prowadzenie i koordynacja prac w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przygotowywanie danych do robót, aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
 • w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • podstawowa obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Olsztynie
  Aleja Warszawska 89
  10 – 083 Olsztyn
  (z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy – Drogomistrz Z-11 – OD Pasłęk”)

  Poznaj stanowisko: Inżynier Budowy

  Specjalista Inżynier budowy to osoba, która planuje i projektuje obiekty budowlane, opracowuje technologię budowy, kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy, kieruje budową obiektów budowlanych oraz bada i udoskonala konstrukcje całych budynków, albo ich fragmentów. Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych istnieje szereg specjalności w tym zawodzie, np.: budowa mostów, ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl