Praca i oferty pracy w Praca.pl
pl / en
Jesteś tutaj:  Strona Główna » Regulamin

REGULAMIN

Szanowni użytkownicy serwisu internetowego Praca.pl ! Z uwagi na fakt, iż usługi serwisu Praca.pl świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest, aby zasady użytkowania tego serwisu uregulowane zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu, gdyż jest on prawnie doniosłym źródłem Państwa, jak i naszych praw i obowiązków w związku z korzystaniem z zasobów serwisu Praca.pl. Regulamin określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki i nie ma możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści. Rozpoczęcie korzystania z serwisu Praca.pl równoznaczne jest z akceptację przez Państwa zasad przewidzianych w poniższym regulaminie oraz warunków jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu i to według stanu treści regulaminu z chwili wchodzenia (logowania się) do serwisu, co oznacza, iż w przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych jednostronnie do regulaminu, zmiany te obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia serwisu. Niniejszy regulamin dostępny będzie w tym miejscu przez cały okres istnienia serwisu Praca.pl.


Regulamin serwisu internetowego Praca.pl

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Praca.pl, przez Praca.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu Praca.pl”;
 2. Usługodawca – Praca.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290935;
 3. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie praca.pl;
 4. Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;
 5. Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników;
 6. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;
 7. Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.

§ 3.

 1. Serwis jest zarejestrowanym dziennikiem, ukazującym się wyłącznie w wersji elektronicznej.
 2. Siedziba redakcji mieści się w siedzibie Usługodawcy.

§ 4.

 1. Rozpoczęcie świadczenia każdej z Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi, a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę.
 2. Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.

Rozdział II. Rodzaje i zakres Usług

§ 5.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 1. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;
 2. umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert;
 3. udostępnienie katalogu Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

§ 6.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Kandydatów:

 1. umożliwienie wprowadzenia CV i innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;
 2. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;
 3. umożliwienie aplikowania na stanowiska pracy, których dotyczą ogłoszenia o pracy zamieszczone w Serwisie, poprzez przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, inne dane) Kandydata do Pracodawcy, na zlecenie którego ogłoszenie zostało umieszczone, wraz z włączeniem Kandydatowi subskrypcji ofert pracy podobnych do tej, na którą odpowiada.

§ 7.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców:

 1. umieszczanie w Serwisie i serwisach partnerskich ogłoszeń o pracy, dostarczonych przez Pracodawcę;
 2. wyróżnianie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez Pracodawcę w Serwisie, poprzez preferencyjny sposób ich wyświetlania;
 3. umieszczenie prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;
 4. udostępnienie możliwości otrzymywania aplikacji o pracę od Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem o pracy;
 5. preselekcja aplikacji, poprzez posegregowanie aplikacji przesłanych przez Kandydatów w związku z danym ogłoszeniem o pracy, zgodnie ze stopniem kwalifikacji Kandydatów;
 6. automatyczne lub wspomagane przez Usługodawcę zarządzanie procesami rekrutacji i aplikacjami Kandydatów.

Rozdział III. Warunki świadczenia Usług

§ 8.

 1. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie.
 2. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 9.

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza udostępnionego w Serwisie.
 2. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.
 3. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.
 4. Konto Użytkownika usuwane jest, w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia konta:
  1. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania – jeżeli Użytkownik nie korzysta z Usług płatnych;
  2. niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone – jeżeli Użytkownik korzysta z usług płatnych.

§ 10.

 1. Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące:
  1. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;
  2. włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z poszczególnych Usług.
 2. W przypadku Usług, co do których wymagane jest posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie, Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Rozdział IV. Sposób świadczenia Usług

§ 11.

 1. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.
 2. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi.

Rozdział V. Zasady świadczenia Usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy

§ 12.

Niniejszy Rozdział określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Pracodawcom usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy.

§ 13.

W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia Pracodawca wypełnia formularz dostępny w Serwisie.

§ 14.

Umieszczenie ogłoszenia w Serwisie może być uzależnione od wcześniejszego uiszczenia opłaty.

§ 15.

Usługodawca może wstrzymać umieszczenie ogłoszenia w Serwisie do czasu zweryfikowania Pracodawcy. Weryfikacja może odbyć się także poprzez zażądanie od Pracodawcy przesłania skanów odpowiednich dokumentów.

§ 16.

 1. Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia należy do Usługodawcy.
 2. W przypadku odmowy umieszczenia w Serwisie ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca zwróci Pracodawcy uiszczoną kwotę opłaty.

§ 17.

 1. Ogłoszenie może zawierać nie więcej niż 250 słów.
 2. Słowem w rozumieniu ustępu powyższego jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.

§ 18.

 1. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Pracodawcę.
 2. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.

§ 19.

Ogłoszenie umieszczane jest w wybranym przez Pracodawcę, spośród dostępnych, dziale Serwisu.

§ 20.

W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Rozdział VI. Otrzymywanie informacji handlowych

§ 21.

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Użytkownikom informacji handlowej.

Rozdział VIa. Targi Praca.pl – Subdomena targi.praca.pl

§ 21a.

 1. Usługodawca jest organizatorem wydarzenia pod nazwą Targi Praca.pl, które odbędzie się w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 (dalej: BUW) w dniach od 9 marca 2016 r. do 10 marca 2016 r. w godz. od 9:00 do 17:00 każdego dnia (dalej: Targi Praca.pl).
 2. Udział w Targach Praca.pl jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w subdomenie Serwisu dostępnej pod adresem www.targi.praca.pl (dalej: Subdomena).

§ 21b.

 1. W związku z organizacją Targów Praca.pl Usługodawca na Portalu w ramach Subdomeny świadczy nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych korzystających z Subdomeny (dalej: Uczestnicy) następujące usługi:
  1. umożliwienie utworzenia profilu zawodowego (dalej: Profil) w Subdomenie;
  2. udostępniania utworzonego Profilu Wystawcom w celach rekrutacyjnych w okresie 5 miesięcy od zakończenia Targów Praca.pl;
  3. utworzenia konta i świadczenie usług w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie;
  4. publikacji zdjęć Uczestników wykonanych w trakcie Targów Praca.pl;
  5. umożliwienia dostępu do artykułów eksperckich zamieszczonych w dziale Subdomeny „Strefa Wiedzy”;
  6. udostępniania katalogu Wystawców.
 2. W związku z organizacją Targów Praca.pl Usługodawca na Portalu w ramach Subdomeny świadczy na rzecz osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, poszukujących pracowników, prezentujących na Targach Praca.pl ofertę zatrudnienia (dalej: Wystawca) następujące usługi:
  1. umożliwienia dostępu do wykazu zarejestrowanych Uczestników, którzy chcą odwiedzić na Targach Praca.pl stanowisko Wystawcy;
  2. umożliwienia dostępu do profilu zarejestrowanych Uczestników;
  3. umożliwienia dodawania artykułu eksperckiego w dziale Subdomeny „Strefa Wiedzy”;
  4. umożliwienia wyświetlania wizytówki Wystawcy w Subdomenie.
 3. Sposób świadczenia usług na rzecz Wykonawcy określonych w ust. 2 lit. c i d szczegółowo określa odrębna umowa zawarta z Wystawcą.

§ 21c.

 1. Korzystanie z części usług określonych w § 21b Regulaminu wymaga utworzenia konta w Subdomenie.
 2. Uczestnik tworzy konto w Subdomenie poprzez rejestrację. Rejestracja Uczestnika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Subdomenie albo w drodze zalogowania się za pośrednictwem danych rejestracyjnych z Serwisu albo za pośrednictwem konta z LinkedIn.
 3. Rejestracja Uczestnika w Subdomenie w inny sposób niż w drodze zalogowania za pośrednictwem danych rejestracyjnych z Serwisu, jest równoznaczna z rejestracją w Serwisie.
 4. Wykonawca otrzymuje dostęp do swojego konta, po podjęciu współpracy z Usługodawcą w ramach odrębnej umowy.
 5. W trakcie rejestracji Uczestnik składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.
 6. W trakcie rejestracji Uczestnik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na marketing oraz przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych.
 7. W trakcie rejestracji Uczestnik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku.

§ 21d.

 1. Uczestnik zarejestrowany ma możliwość usunięcia konta utworzonego w Subdomenie w dowolnym momencie. W tym celu zgłasza żądanie usunięcia konta na adres mailowy targi@praca.pl.
 2. Żądanie usunięcia konta zarejestrowanego Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z usług, co do których posiadanie konta w Subdomenie jest niezbędne.
 3. Konto zarejestrowanego Uczestnika usuwane jest, w przypadku zgłoszenia przez tego Uczestnika żądania usunięcia konta niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania.
 4. Usunięcie konta zarejestrowanego Uczestnika utworzonego w Serwisie w związku z rejestracją w Subdomenie następuje zgodnie z § 9 Regulaminu.

Dla usług świadczonych w Subdomenie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w szczególności: § 2, § 4, § 10, § 11, § 22, § 23, Rozdział VIII, Rozdział IX, Rozdział X.

Rozdział VII. Ograniczenia w korzystaniu z Usług

§ 22.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, w ramach korzystania z Usług, treści o charakterze bezprawnym.

§ 23.

Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział VIII. Przetwarzanie danych osobowych

§ 24.

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.
 2. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

§ 25.

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Serwisu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.
 3. Usługodawca może także przetwarzać dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celach marketingowych.

§ 26.

W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera od Kandydata i przetwarza następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. miejsce i adres zamieszkania i zameldowania;
 4. adres do korespondencji;
 5. adres poczty elektronicznej;
 6. numery telefonów i faksów;
 7. numer PESEL;
 8. NIP;
 9. numer rachunku bankowego;
 10. zawód;
 11. informacje o wykształceniu;
 12. informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy;
 13. informacje o znajomości języków obcych;
 14. informacje o kwalifikacjach;
 15. informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach;
 16. informacje o doświadczeniu zawodowym;
 17. informacje o rodzaju poszukiwanej pracy.

§ 27.

Kandydat, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 28.

Dane osobowe wprowadzone przez Kandydata do Serwisu mogą być przez Usługodawcę udostępniane Pracodawcom w celu prowadzenia rekrutacji do pracy. Kandydat zgadza się na udostępnianie jego danych osobowych Pracodawcom.

§ 29.

Kandydat ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania.

§ 30.

Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 31.

Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Kandydata, o ile Kandydat wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Rozdział IX. Reklamacje

§ 32.

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: reklamacje@praca.pl.

§ 33.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej złożenia.

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 34.

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin.
 2. Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, umieszczając jednocześnie w Serwisie wyraźną informację o zmianie Regulaminu, wyświetlaną przez co najmniej 14 dni od zmiany Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Zmiana Regulaminu w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Kandydatem, nie powoduje zmiany tej umowy. Oznacza to, że dana Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych w chwili zawierania umowy o jej świadczenie.

§ 35.

Wobec Pracodawcy korzystającego z Usług Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.

§ 36.

Jeżeli interpretacja któregokolwiek postanowienia Regulaminu mogłaby prowadzić do takiego rozumienia danego postanowienia, że byłoby ono sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to nie wiąże Użytkownika.

REKRUTUJĄ Z PRACA.PL

BakomaEnel-med
MonnariLuxmed
AuchanCamaieu
Bank PocztowyUDT
Centrum Nauki KopernikTauron
Alior BankMultimedia Polska
KPMGNokia Siemens Networks
Clock WorkWoodward
Hager GroupBeeline Group
Work ServiceZepter International
Euro Bank S.A.Deutsche Bank PBC S.A.
Expander Advisors Sp. z o.o.Tesco Polska Sp. z o.o.
GattaAviva
ZPUENationale-Nederlanden
CarryDuvenbeck Logistik Sp. z o.o.
LuxoftSelgros
BDIInfusion
Paris OptiqueLidl
ElektroskandiaUPC Polska Sp. z o.o.
Sollers Consulting Sp. z o.o.Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.
Grupa InditexCentrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
Exorigo-Upos sp. z o.o.FELDER Group Polska Sp. z o.o.
Calz Polska Sp. z o.o.Calz Polska Sp. z o.o.
Sferis Sp.z o.o.Getin Noble Bank S.A.
Action S.A.ABB Sp. z o.o.
Grupa GeneraliAdvisory Group TEST Human Resources
CarrefourMARS
AldesaATOS
COSTA COFFEE POLSKA SA H&M
OCHNIK Sp. z o.o.CONNECTIS_
Regus