REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Praca.pl

Część A. Postanowienia wspólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem przez Praca.pl:

 1. usług drogą elektroniczną w serwisie www.praca.pl,
 2. usług na rzecz Pracodawców, którzy zaakceptowali Regulamin.

§ 2

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Praca.pl”.
 2. Usługodawca – Praca.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-493), ul. Bolesława Prusa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290935.
 3. Usługobiorca – Kandydat lub Pracodawca.
 4. Pracodawca – podmiot nie będący konsumentem, który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi.
 5. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą.
 6. Serwis – serwis internetowy www.praca.pl, prowadzony przez Usługodawcę.
 7. Usługi dla Pracodawców – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców, których przykładowe wyliczenie znajduje się w § 12.
 8. Usługi dla Kandydatów – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kandydatów, których przykładowe wyliczenie znajduje się w § 7.
 9. Usługi – Usługi dla Pracodawców lub Usługi dla Kandydatów.
 10. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie Regulaminu lub do której stosuje się Regulamin.
 11. Umowa o Stałą Współpracę – umowa, która może zostać zawarta pomiędzy Usługodawcą a Pracodawcą, określająca warunki stałej współpracy.
 12. Konto Kandydata – profil w Serwisie, w którym Kandydat zapisuje swoje dane dotyczące edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. Konto może być wykorzystywane do składania Aplikacji na konkretne Ogłoszenie.
 13. Panel Pracodawcy – profil w Serwisie, w którym Pracodawca zapisuje swoje dane oraz dane niezbędne do prowadzenia rekrutacji oraz za pomocą którego Pracodawca może przeglądać Aplikacje oraz informacje o Kandydatach.
 14. Ogłoszenie – ogłoszenie o rekrutacji na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie.
 15. Aplikacja – ogół danych i informacji przesyłanych przez Kandydata podmiotowi, który zlecił zamieszczenie Ogłoszenia, za pośrednictwem Serwisu, w związku z Ogłoszeniem, mogących obejmować między innymi: curriculum vitae, list motywacyjny oraz dane osobowe Kandydata.
 16. Cennik – szczegółowy wykaz cen znajdujący się w Serwisie pod adresem: http://www.praca.pl/nasze-uslugi.
 17. Targi Praca.pl - wydarzenie organizowane przez Usługodawcę, odbywające się w terminie oraz miejscu określonym w Serwisie.
 18. Wystawca – każdy przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą, poszukujący pracowników, prezentujący na Targach Praca.pl ofertę zatrudnienia.
 19. Subdomena - dostępna pod adresem www.targi.praca.pl subdomena Serwisu.
 20. Uczestnik – osoba fizyczna niebędąca Wystawcą, korzystająca z Subdomeny.
 21. Profil Targowy – tworzony przez Uczestników profil zawodowy w Subdomenie.

§ 3

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługobiorca samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę, Uczestnika lub Wystawcę treści o charakterze bezprawnym oraz danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.
 4. Wszystkie ceny wymienione w Cenniku to ceny netto, do których należy dodać podatek VAT.

Rozdział II. Warunki świadczenia Usług

§ 4

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do internetu oraz jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer – wersja 5.5 lub nowsza, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilnej z Serwisem.
 2. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy lub Profilu Targowego.
 3. Utworzenie i prowadzenie Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy oraz Profilu Targowego jest bezpłatne.
 4. Do utworzenia lub korzystania z Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy oraz Profilu Targowego niezbędne jest posiadanie konta e-mail.

Rozdział III. Prawa Usługodawcy

§ 5

Usługodawca może zablokować Konto Kandydata, Panel Pracodawcy lub Profil Targowy w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które to naruszenie nastąpiło w związku z korzystaniem z Usług.

Rozdział IV. Reklamacje

§ 6

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług kierować można w szczególności pisemnie pod adres: ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: reklamacje@praca.pl
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

Część B. Świadczenie Usług dla Kandydata

Rozdział V. Rodzaje i zakres Usług świadczonych na rzecz Kandydata

§ 7

Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Kandydata:

 1. umożliwienie utworzenia Konta Kandydata;
 2. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;
 3. umożliwienie aplikowania na stanowisko pracy, którego dotyczy Ogłoszenie, poprzez przesłanie Aplikacji według wyboru Kandydata: (i) on-line bez utworzenia Konta Kandydata lub (ii) z automatycznym utworzeniem Konta Kandydata – w obu przypadkach – wraz z uruchomieniem subskrypcji ofert, podobnych do tej, na którą Kandydat aplikuje;
 4. umożliwienie wprowadzenia curriculum vitae, listu motywacyjnego oraz innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;
 5. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;
 6. udostępnienie profili Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

§ 8

 1. Usługodawca gwarantuje zachowanie prawa do prywatności Usługobiorców.
 2. Usługodawca stosuje Politykę Prywatności stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 9

 1. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są dla celów realizacji umowy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zebranych przez Usługodawcę oraz do ich poprawiania.
 3. Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, co może się wiązać z zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Kandydata.

§ 10

 1. Kandydat zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych oraz innych treści zgodnie ze stanem faktycznym oraz w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże podanie danych osobowych jest konieczne w celu skorzystania z niektórych Usług.
 3. Kandydat wprowadzając swój wizerunek do Serwisu, wyraża zgodę na jego wykorzystywanie.
  Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Kandydata, o ile Kandydat wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 4. Kandydat może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług.

§ 11

W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. miejsce i adres zamieszkania i zameldowania;
 4. adres do korespondencji;
 5. adres poczty elektronicznej;
 6. numery telefonów i faksów;
 7. numer PESEL;
 8. numer NIP;
 9. numer rachunku bankowego;
 10. zawód;
 11. informacje o wykształceniu;
 12. informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy;
 13. informacje o znajomości języków obcych;
 14. informacje o kwalifikacjach;
 15. informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach;
 16. informacje o doświadczeniu zawodowym;
 17. informacje o rodzaju poszukiwanej pracy;
 18. informacje o wynagrodzeniu;
 19. informacje dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności.

Część C. Świadczenie Usług dla Pracodawcy

Rozdział VII. Rodzaje i zakres Usług świadczonych na rzecz Pracodawcy

§ 12

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Pracodawcy, polegające między innymi na:
  1. umieszczaniu w Serwisie Ogłoszeń na zlecenie Pracodawcy;
  2. wyróżnianiu Ogłoszeń w określony sposób;
  3. umieszczeniu prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;
  4. udostępnieniu możliwości otrzymywania Aplikacji od Kandydatów;
  5. wstępnej selekcji Aplikacji zgodnie ze stopniem kwalifikacji Kandydatów;
  6. automatycznym lub wspomaganym przez Usługodawcę zarządzaniu procesami rekrutacji i Aplikacjami;
  7. umożliwieniu dostępu do artykułów oraz informacji związanych z rynkiem pracy,
  8. udostępnianiu Panelu Pracodawcy, w celu korzystania z niektórych Usług dla Pracodawców.
 2. Szczegółowe ceny oraz parametry Usług dla Pracodawców wymienione są w Cenniku.
 3. Termin do wykorzystania Usługi płatnej wynosi 12 miesięcy od dnia uiszczenia opłaty, chyba, że co innego wynika z Umowy.

§ 13

Usługodawca może wyznaczyć dla Pracodawcy doradcę klienta, czyli osobę odpowiedzialną za kontakty między Usługodawcą a Pracodawcą.

§ 14

 1. Na Pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia danych dostępowych do Panelu Pracodawcy w taki sposób, aby dostęp do Panelu Pracodawcy miały wyłącznie osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z realizacją Umowy.
 2. Każda czynność dokonana w Panelu Pracodawcy wiąże Pracodawcę.
 3. Decyzje i czynności związane z realizacją Umowy mogą w imieniu Pracodawcy wykonywać wszystkie osoby, które zatrudnia oraz osoby posługujące się adresami poczty elektronicznej w domenie Pracodawcy.
 4. Umowa lub pisemne oświadczenie Pracodawcy może ograniczać krąg uprawnionych do podejmowania decyzji i czynności związanych z realizacją Umowy w imieniu Pracodawcy do określonych imiennie osób.

Rozdział VIII. Ogłoszenia

§ 15

 1. Pracodawca może wprowadzić Ogłoszenie:
  1. poprzez Panel Pracodawcy;
  2. poprzez przesłanie do Usługodawcy w formie załącznika do wiadomości e-mail;
  3. telefonicznie, poprzez kontakt z doradcą klienta przypisanym do Pracodawcy;
  4. w inny sposób, uzgodniony przez Usługodawcę i Pracodawcę.
 2. Ogłoszenie może zawierać nie więcej niż 250 słów.
 3. Słowem w rozumieniu ustępu powyższego jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.
 4. Pracodawca sugeruje dział Serwisu, w którym Ogłoszenie ma być wyświetlane. Ostateczna decyzja w kwestii działu, w jakim Ogłoszenie ma być wyświetlane należy do Usługodawcy.
 5. Przy realizacji Umowy Usługodawca i Pracodawca komunikują się w dowolny, zgodnie ustalony sposób, a w szczególności poprzez Panel Pracodawcy oraz pocztę elektroniczną.

§ 16

 1. Usługodawca przed rozpoczęciem wyświetlania Ogłoszenia w Serwisie może sprawdzić zgodność jego:
  1. treści – z Umową;
  2. wyglądu – ze standardami redagowania stron internetowych oraz stylem Serwisu.
 2. Sprawdzenia dokonuje wyznaczony personel Usługodawcy.
 3. Usługodawca może modyfikować treść Ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść Ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Umową, ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.
 4. Czas, przez jaki Ogłoszenie jest wyświetlane w Serwisie jako aktualne, ustalany jest każdorazowo przez Pracodawcę i wynosi 14 dni albo 30 dni. Czas ten liczony jest od chwili rozpoczęcia wyświetlania Ogłoszenia.
 5. W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki Ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

§ 17

 1. Po upływie czasu, przez jaki Ogłoszenie miało być wyświetlane jako aktualne, Ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne.
 2. Pracodawca może oznaczyć Ogłoszenie jako archiwalne przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Oznaczenie Ogłoszenia jako archiwalnego na żądanie Pracodawcy nie powoduje powiększenia puli niewykorzystanych przez Pracodawcę Ogłoszeń ani nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie tego Ogłoszenia.

§ 18

 1. Oznaczenie Ogłoszenia jako archiwalnego oznacza wyłączenie możliwości złożenia Aplikacji dotyczącej tego Ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie oznaczone jako archiwalne jest wyświetlane w Serwisie aż do usunięcia go przez Usługodawcę.

§ 19

 1. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie zawiera treści bezprawne lub jego zamieszczenie narusza Umowę, Usługodawca może zablokować Ogłoszenie.
 2. Ogłoszenie zablokowane nie będzie widoczne w Serwisie.
 3. Zablokowanie Ogłoszenia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy, a w szczególności nie uprawnia do żądania: odszkodowania, zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie Ogłoszenia lub powiększenia puli niewykorzystanych przez Pracodawcę Ogłoszeń – z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Pracodawca może złożyć reklamację na zablokowanie Ogłoszenia.

§ 20

 1. Wprowadzenie Ogłoszenia jest jednoznaczne z udzieleniem przez Pracodawcę prawa do korzystania przez Usługodawcę ze składających się na to Ogłoszenie elementów (w tym logo, treści ogłoszenia, szaty graficznej), w celu wyświetlania w Serwisie, umieszczania w publikacjach drukowanych oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat. Po upływie wskazanego okresu prawo to przysługuje na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę. Prawo to jest niewyłączne. Pracodawca wyraża zgodę na sublicencję Ogłoszeń.
 2. Prawo, o którym mowa w ust. 1. obejmuje także prawo do modyfikacji Ogłoszenia w granicach zmian redakcyjnych i korzystania ze zmodyfikowanego Ogłoszenia w takim samym zakresie jak określony w ust. 1.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację Ogłoszenia również na innych stronach internetowych Usługodawcy oraz u współpracujących z nim partnerów przez okres opisany w § 16 ust. 4 Regulaminu.

Rozdział IX. Umowa o Stałą Współpracę

§ 21

 1. W drodze Umowy o Stałą Współpracę Usługodawca może zobowiązać się do gotowości powtarzającego się świadczenia Usług na rzecz Pracodawcy, a Pracodawca do zapłaty wynagrodzenia ustalonego w Umowie o Stałą Współpracę.
 2. Usługodawca może odstąpić od Umowy o Stałą Współpracę w niewykonanym przez Usługodawcę zakresie, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, w terminie do 3 miesięcy od naruszenia.
 3. W przypadku różnicy między treścią postanowień Umowy o Stałą Współpracą a Regulaminem, stosuje się Umowę o Stałą Współpracę.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy o Stałą Współpracę.

Rozdział X. Przetwarzanie danych osobowych

§ 22

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Aplikacjach składanych Pracodawcy jest Pracodawca.
 2. Pracodawca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1.
 3. Powierzenie następuje w celu dokonania czynności wspomagających rekrutację na stanowiska, których dotyczą Ogłoszenia, a w szczególności w celu: przechowywania bazy Kandydatów, przeprowadzenia analizy Aplikacji, dokonania wstępnej selekcji Aplikacji.
 4. Zakresem powierzenia objęte są wszystkie dane osobowe podane w Aplikacji.
 5. Dane osobowe Pracodawcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozdział XI. Odpowiedzialność

§ 23

 1. Usługodawca odpowiada wobec Pracodawcy tylko za szkody wyrządzone Pracodawcy przez Usługodawcę z winy umyślnej.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Pracodawcy do wysokości wartości wynagrodzenia uiszczonego Usługodawcy za zamieszczenie Ogłoszenia, którego dotyczy szkoda wyrządzona Pracodawcy.

Część D. Targi Praca.pl

Rozdział XII. Targi Praca.pl – Subdomena targi.praca.pl

§ 24

 1. Udział Uczestnika w Targach Praca.pl jest bezpłatny.
 2. Cena udziału Wystawcy w Targach Praca.pl określa odrębna umowa zawarta z Wystawcą.

§ 25

 1. Usługodawca świadczy w szczególności następujące usługi na rzecz Uczestników:
  1. umożliwienie utworzenia Profilu Targowego;
  2. udostępnianie utworzonego Profilu Targowego Wystawcom w celach rekrutacyjnych w okresie 6 miesięcy od zakończenia Targów Praca.pl;
  3. tworzenie Konta Kandydata i świadczenie usług w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie;
  4. publikację w Subdomenie zdjęć Uczestników wykonanych w trakcie Targów Praca.pl;
  5. umożliwienie dostępu do artykułów eksperckich zamieszczonych w dziale Subdomeny „Strefa Wiedzy”;
  6. udostępnianie katalogu Wystawców.
 2. Usługodawca świadczy następujące na rzecz Wystawców między innymi następujące usługi:
  1. umożliwienie dostępu do Profilu Targowego;
  2. umożliwienie dodawania artykułu eksperckiego w dziale Subdomeny „Strefa Wiedzy”;
  3. umożliwienie wyświetlania wizytówki Wystawcy w Subdomenie.
 3. Sposób świadczenia usług określonych w ust. 2 lit. b i c na rzecz Wykonawcy szczegółowo określa odrębna umowa zawarta z Wystawcą.

§ 26

 1. Korzystanie z części usług określonych w § 25 Regulaminu wymaga utworzenia Profilu Targowego.
 2. Uczestnik tworzy Profil Targowy poprzez rejestrację. Rejestracja Uczestnika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Subdomenie albo w drodze zalogowania się za pośrednictwem Konta Kandydata albo za pośrednictwem konta z LinkedIn albo za pośrednictwem konta Facebook.
 3. Rejestracja Uczestnika w Subdomenie w inny sposób niż w drodze zalogowania za pośrednictwem Konta Kandydata, jest równoznaczna z rejestracją w Serwisie.
 4. Wystawca otrzymuje dostęp do swojego konta, po podjęciu współpracy z Usługodawcą w ramach odrębnej umowy.

§ 27

 1. Uczestnik zarejestrowany ma możliwość usunięcia Profilu Targowego w dowolnym momencie. W tym celu zgłasza żądanie usunięcia Profilu Targowego na adres mailowy targi@praca.pl.
 2. Żądanie usunięcia Profilu Targowego jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z usług, co do których posiadanie Profilu Targowego jest niezbędne.
 3. Profil Targowy zarejestrowanego Uczestnika usuwany jest, w przypadku zgłoszenia przez tego Uczestnika żądania usunięcia Profilu Targowego, niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania.

§ 28

Dla usług świadczonych w Subdomenie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, o ile nie są sprzeczne z niniejszym rozdziałem.

Część E. Postanowienia końcowe

Rozdział XIII. Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednakże do dotychczas zawartych Umów stosuje się Regulamin w wersji dotychczasowej.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą i Pracodawcą, mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom, Uczestnikom, Wystawcom oraz innym Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Serwisu.

Polityka prywatności

Administrator serwisu Praca.pl, którym jest Praca.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-493) przy ulicy Bolesława Prusa 2, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu Praca.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z serwisu Praca.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika, co jest możliwe po spełnieniu wymogów serwisu Praca.pl zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Poza celami, którym służy serwis Praca.pl, administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:

 • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników
 • personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron serwisu Praca.pl
 • zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu serwisu Praca.pl
 • wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu Praca.pl lub jego partnerów

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie Praca.pl

Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres : pomoc@praca.pl lub pocztą tradycyjna na adres: Praca.pl Sp. z o.o. Warszawa (00-493), ul. Bolesława Prusa 2. Zapisanie się do serwisu Praca.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

Ochrona danych

Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się do serwisu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania na strony serwisu Praca.pl jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie Praca.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu Praca.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także Administrator na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu Praca.pl

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług serwisu Praca.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników serwisu Praca.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: biuro@praca.pl lub pisemnie do Administratora na adres : Praca.pl Sp. z o.o. Warszawa (00-493), ul. Bolesława Prusa 2

Wyjaśnienie użytych pojęć:

 • cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Użytkownik na komputerze z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informację zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu.
 • log systemowy - jest to informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika,
 • protokół SSL - standard szyfrowania przesyłu danych w Internecie. Protokół SSL koduje transmisję danych z komputera do serwera serwisu, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się "otwartym tekstem".