Ekspert ds. produktów leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Ekspert ds. produktów leczniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20634

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • ocena dokumentacji złożonej w procesach dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych,
 • ocena dokumentacji złożonej w procesach zmiany danych objętych pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych,
 • ocena dokumentacji złożonej w celu uzyskania przedłużenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych,
 • ocena pod względem merytorycznym, formalnym, i językowym druków informacyjnych produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych złożonych w związku z procesem dopuszczenia do obrotu, zmiany danych objętych pozwoleniem oraz przedłużenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych,
 • przygotowanie raportu oceniającego w zakresie ocenianej dokumentacji, co stanowi podstawę do wydania Decyzji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne, medyczne lub biologiczne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • argumentowania, prognozowania,
 • wyszukiwania i korzystania z informacji naukowych, myślenia analitycznego, myślenia syntetycznego, - umiejętności redakcyjne, stosowania prawa narodowego i unijnego w praktyce, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych, działania w sytuacjach stresowych ,
 • doświadczenie zawodowe (3-5 lat) w obszarze oceny dokumentacji biologicznej, farmaceutycznej oraz druków informacyjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia kandydatki/ kandydata: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o prace,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

  Poznaj stanowisko: Farmaceuta

  Farmaceuta jest to osoba, która wydaje leki za odpowiednią opłatą oraz sporządza leki recepturowe. Do zadań tego pracownika należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie w aptece specyfików zgodnie z zaleceniami lekarza. A także musi wydawać leki za opłatą, udzielać porad dotyczących działania i stosowania leków, prowadzić dokumentację oraz monitorować działania ...
  Farmaceuta Praca Farmaceuta

  Rekrutują z Praca.pl