The job you are looking for is no longer active

See similar active jobs

We recommend
mazowieckie, Błonie k. Warszawy

2016-08-17

Logistics / Distribution, Transport / Spedition

mazowieckie, Warszawa

today

Logistics / Distribution, Transport / Spedition

mazowieckie, Warszawa

today

Quality Control, Transport / Spedition

mazowieckie, Warszawa

today

Logistics / Distribution, Transport / Spedition

mazowieckie, Warszawa

Starszy specjalista w Biurze Prezesa- Archival job

JobUrząd Transportu Kolejowego w Warszawie / Administracja publiczna / Służba cywilna / Finanse / Bankowość / Transport / Spedycja / mazowieckie / Warszawa

Please do not respond to this advertisement as it is surely outdated. We present it here so that you can familiarize with the employer's profile.

 • Ogłoszenie nr: 157896
 • Data ukazania się ogłoszenia: 17 lutego 2014 r.

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kontroli wewnętrznej
 • w Biurze Prezesa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  ul. Chałubińskiego 4
  00-928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analizy przedkontrolnej zadania kontrolnego przeprowadzanego w komórkach organizacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego, obejmującej w szczególności problematykę podlegającą badaniu i obowiązujący w jej zakresie stan prawny, analizę ryzyka, określenie celu i zakresu kontroli, wskazanie kryteriów i mierników umożliwiających ocenę kontrolowanej komórki organizacyjnej;
 • opracowanie założeń organizacyjnych kontroli oraz sporządzanie programu kontroli w celu rzetelnego przygotowania do realizacji zadania kontrolnego;
 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne, a także projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa, w trybie określonym przepisami prawa, zgodnie ze standardami kontroli, w celu ustalenia zgodności realizowanych zadań z obowiązującymi przepisami prawa według określonych kryteriów kontroli;
 • sporządzanie dokumentacji pokontrolnej w oparciu o zebrane dokumenty, zawierającej ustalenia oraz wynikające z nich oceny i wnioski, w celu przedstawienia prawidłowości i adekwatności dokonanych ustaleń oraz sformułowanych ocen i wniosków;
 • przygotowywanie założeń do rocznego planu kontroli i opracowywanie projektów rocznych planów kontroli wewnętrznej, w tym analizowanie ryzyka wskazanego przez komórki organizacyjne Urzędu oraz dokonywanie wyboru obszarów do kontroli, oraz ocena ryzyka wystąpienia negatywnych zdarzeń w systemie zarządzania komórkami organizacyjnymi Urzędu w oparciu o posiadane i zebrane dane.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Przeprowadzanie kontroli poza siedzibą UTK w oddziałach terenowych Urzędu.
  Krajowe wyjazdy służbowe.
  Zagrożenie korupcją.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych. W budynku windy oraz platforma schodowa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji państwowej lub innych instytucjach publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych
  • znajomość zagadnień związanych z finansowaniem jednostek budżetowych
  • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
  • komunikatywność
  • umiejętność analitycznego myślenia
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze
 • min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomość kpa
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów