Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Rzeszów

67 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 20646

Warunki pracy

1) Praca przy monitorze ekranowym : powyżej połowy czasu pracy,
2) Korzystanie z samochodu służbowego : tak,
3) Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter : administracyjno-biurowy,
4) Nie występuje praca na wysokości: tak,
5) Występują okresowe wyjazdy służbowe ,
6) Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy:
(komputer -tak, drukarka- tak, kserokopiarka - tak, niszczarka dokumentów - tak, telefon fax
tak.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Dane dotyczące budynku w którym mieści się komórka organizacyjna do której prowadzony jest nabór
- Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- Budynek w którym mieści się komórka organizacyjna jest:
- Piętrowy, pomieszczenia Głównego Księgowego zlokalizowane są na parterze budynku
( proszę podać na którym piętrze zlokalizowane są pomieszczenia komórki organizacyjnej i wykonywana jest praca),
- Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się (wąskie ciągi komunikacyjne / brak podjazdu / schody przy wejściu do budynku, ilość stopni - 2),
- Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
- Pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- Przy budynku jest miejsce parkingowe.

Zakres zadań

 • Prowadzi księgi rachunkowe WIJHARS w szczególności: o Dekretuje dowody księgowe zgodnie z Zakładowym Planem Kont w celu klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i prawidłowego zaewidencjonowania dokonanych operacji gospodarczych do ksiąg rachunkowych. o Księguje operacje gospodarcze na podstawie dowodów księgowych w komputerowym systemie finansowo-księgowym w celu uzyskania bieżącej informacji o dokonanych zdarzeniach gospodarczych, o poniesionych wydatkach i osiągniętych dochodach o Dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów w celu sprawdzenia legalności, zgodności z zawartymi umowami, zgodności z preliminarzem wszystkich operacji gospodarczych w Inspektoracie, (50% czasu pracy) -samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza plany finansowe, sprawozdania z dochodów i wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami- samodzielna realizacja zadania (10 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Sprawdza rzetelność i poprawność zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych poprzez: o Uzgadnianie obrotów kont analitycznych z kontami syntetycznymi oraz uzgadnianie i analiza obrotów i sald kont rozrachunkowych w celu uzyskania bieżącej informacji o zobowiązaniach i należnościach WIJHARS, o Uzgadnianie poniesionych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z kontami kosztowymi w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności oraz uzyskania prawidłowej informacji do sporządzania w terminie analiz i sprawozdań z wykonywania budżetu, (15% czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Obsługuje specjalistyczne programy: Trezor, Buza, Bankowość elektroniczna (NBP), Płatnik, finansowo-księgowy, e-Dok - samodzielna realizacja zadania (10 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza decyzje budżetowe, pisma dotyczące przesunięć w planie wydatków do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, opracowuje odpowiedzi na przychodzące z PUW pisma - samodzielna realizacja zadania (5 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną wartości majątku środków trwałych i pozostałych środków trwałych - samodzielna realizacja zadania (5 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.
 • Prowadzi windykacje należności dla WIJHARS - samodzielna realizacja zadania (5 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: według odrębnych przepisów, określonych w ustawie o finansach publicznych,
tj. spełnienie jednego z poniższych warunków:
• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,

• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe jak w pozycji " WYKSZTAŁCENIE"
 • Inne kompetencje : znajomość przepisów prawnych: • Ustawy o rachunkowości, • Ustawy o finansach publicznych, • Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B - prowadzenie samochodu służbowego, obsługa komputera, obsługa programów: Trezor, Buza, Płatnik, NBP.

Poznaj stanowisko: Główny Księgowy

Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Główny Księgowy Praca Główny Księgowy

Rekrutują z Praca.pl