Główny specjalista

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

184 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 14749

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • sprawowanie samodzielnej kontroli nad: realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w celu zbadania i oceny zgodności działania oraz jakości świadczonych usług, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami;
 • zasięganie informacji oraz sporządzanie raportów, analiz i opracowań dotyczących: sposobu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w celu systematycznej oceny racjonalności, sprawności i efektywności funkcjonowania systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz stopnia profesjonalizacji kadr;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, w celu: wydania bądź cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, wydania zezwolenia na umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponadstandardowej liczby dzieci;
 • gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych w celu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem odpowiedniego systemu teleinformatycznego;
 • współdziałanie z ministrem właściwym do spraw rodziny w celu opracowywania i realizacji programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - tytuł zawodowy magistra na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata stażu pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji/lub co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu oświaty i wychowania, pedagogiki, socjologii, psychologii, resocjalizacji, rehabilitacji społecznej, postępowania administracyjnego, finansów publicznych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl