Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy

Praca w systemie podstawowym, jednozmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje, praca w niskich temperaturach (chłodnie )

Nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, pomieszczenia sanitarne nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie granicznej kontroli weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i UE,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.o inspekcji weterynaryjnej,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2003r. o weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów Ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o paszach,
 • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji wynikającej z obowiązujących norm prawnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, zgodnie z KPA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość zagadnień prawnych związanych z graniczną kontrolą weterynaryjną
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z KPA
 • wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność, bezkonfliktowość, dobra komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych (TRACES, RASFF),
 • doświadczenie w administracji publicznej,
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-04-07 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni
  ul. Kwiatkowskiego 60
  81-127 Gdynia

  z dopiskiem "oferta pracy" i numerem ogłoszenia

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...

  Rekrutują z Praca.pl